08.04.2020

 

 Изх. № 05-02-41/08-04-2020 г.

 

ДО

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

Въпроси, свързани с практическото прилагане на Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Постановлението)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО САЧЕВА,

В Българска стопанска камара постъпват запитвания, свързани с необходимостта от тълкуване на някои разпоредби на Постановлението. В тази връзка, молим за становището на Министерството на труда и социалната политика по следните въпроси:

1. По чл. 1, ал. 5 на Постановлението, във връзка с чл. 1, ал. 8

Пример: До установяване на извънредното положение работникът е на трудов договор при пълно работно време, осемчасов работен ден и брутно трудово възнаграждение в размер на 1000 лв. След приемане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13 март 2020 г., работодателят се възползва от възможността по реда на чл. 138а, ал. 2 на КТ да установи едностранно непълно работно време, вследствие на което работното време на същия работник е намалено на 4 часа, а брутното му трудово възнаграждение е намалено на 500 лв. пропорционално на отработеното време.

Ако кандидатства за компенсация, работодателят дължи трудово възнаграждение в размер на реално отработеното намалено работно време, а именно 500 лв.

1.1. В посочения по-горе пример, какъв е размерът на дължимото брутно възнаграждение при непълно работно време, в случай че работодателят получи компенсация по чл. 1, ал. 5 на Постановлението?

1.2. Как следва да се попълни Декларация Образец 1 по НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, за лицата, за които е установено непълно работно време, а работодателят е получил компенсация по реда на чл. 1, ал. 5, изр. 2-ро?

2. По чл. 2, ал. 1, т. 5

2.1. Молим за разяснение в кои случаи на прекратяване на трудовия договор в рамките на периода по т. 5 работодателите ще са спазили изискването на запазване на заетостта. (напр., в случаите по взаимно съгласие, по инициатива на работника)

2.2. Как следва да процедира работодателят, ако в периода след изтичане на периода на получаване на компенсациите възникне основание за налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“ на работник, за когото е получавана компенсация?

3. По чл. 2, ал. 1, т. 6

Отговаря ли на изискванията работодател, който е стартирал процедура по прекратяване на трудов договор на някое от основанията, посочени на чл. 2, ал. 1, т. 6, преди подаване на заявление за получаване на компенсация, чийто срок изтича след подаване на заявлението?

  1. Може ли работодател, който считано от 14.03.2020 г. е преустановил дейността със своя заповед на някое от основанията, посочени в Постановлението, отговаря на условията по чл. 2 и е изплатил трудовите възнаграждения за месец март 2020 г., да получи компенсация за вече изплатените суми за периода 14.03.2020 г. – 31.03.2020 г.?
  2. Може ли работодател, който считано от 14.03.2020 г. е преустановил дейността със своя заповед на някое от основанията, посочени в Постановлението, отговаря на условията по чл. 2 и е предоставил за периода на преустановяване на дейността платен годишен отпуск на служителите си, да получи компенсация за вече изплатените суми за трудовото възнаграждение за ползвания отпуск?

Предлагаме отговорите на поставените въпроси да бъдат публикувани и на електронната страница на Министерството на труда и социалната политика.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Главен секретар и член на УС на БСК


Въпроси относно прилагането на ПМС 55/30.03.2020 г. (за т.нар. мярка 60/40)
Добави мнение