СТАНОВИЩЕ

ОТ

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯ И КОЗМЕТИКА (БНАЕМПК) 

Относно: Резултати и изводи от проучване на „Активни потребители“ относно почистващи гелове за лична дезинфекция 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Като представителна организация на българските производители на козметика, изразяваме своето право на отговор съгласно Етичния кодекс на българските медии по повод публикации, базирани на проучване на „Активни потребители” и налагащи извода, че само 3 от препаратите за дезинфекция на ръце на българския пазар отговарят на изискванията на СЗО и ЕС и масово предлаганите продукти не са достатъчни за дезинфекция.

Изразяваме несъгласие със становището на Активни потребители, че:

„Основен критерий за качеството на търговските продукти е концентрацията на активната база, т.е. спирта. Съгласно изискванията на СЗО и ЕС в препаратите за дезинфекция на ръце трябва да има 70 тегловни или 80 обемни процента етилов или пропилов/изопропилов алкохол“.

Всъщност няма подобни изисквания на ЕС относно такова високо съдържание на спирт, а ние – производителите от България, в качеството й настрана членка в ЕС – работим, съобразявайки се с българското и европейското законодателство. Препаратите за дезинфекция, съдържащи етилов или изопропилов алкохол, могат да се продават на пазара под два вида: под формата на козметичен продукт и под формата на биоциден продукт.

Като козметичен продукт те трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 1223/2009. Съгласно утвърдената формула - еталон 1.9-2013 за хидроалкохолни гелове на CPNP /Портала за нотификация на козметични продукти на ЕС/ максимално допустимата концентрация на алкохол е до 70 %. Прилагаме и публикувано ръководство на Европейската Козметична Асоциация, COSMETIC EUROPE (съкратено CE). 

От приложеното е видно (т.3), че дезинфекциращите гелове трябва да съдържат между 52% и 70% етилов алкохол (етанол).

Под формата на биоциден продукт, препаратите за дезинфекция с етилов алкохол, подлежат на разрешителен режим от Министерство на здравеопазването съгласно ЗВВХВС и Регламент /ЕС/ 528/2012г. За тях също няма препоръчителна или задължителна концентрация на активното вещество етилов алкохол, а за да се докаже бактерицидно действие, следва да се представят тестове за ефикасност.

Тоест, неоправдано е внушението, че качеството на тези продукти зависи единствено от концентрацията на спирт в тях и всички под 80 vol./vol % са неефективни. Препоръките на СЗО нямат нормативно обвързваща сила. Дезинфекциращото действие се обуславя от използваната формула за производство, качеството и съотношението на съставките. Наличието или липсата му може да бъде доказано единствено с тестове за ефикасност по общоприетите методи. Да се твърди, че дезинфектантите на пазара не са качествени, защото не съдържат над 80% алкохол, е невярно и подвеждащо твърдение. 

Обръщаме Ви внимание, че в търговските вериги, дрогериите и други големи магазини се продават само надлежно регистрирани по законов ред продукти – повечето с производители - членове на БНАЕМПК. Продуктите са съответно регистрирани:

1. Уведомителен режим в Нотификационния портал на ЕС /CPNP/ съгласно Регламент 1223/2009 на ЕС относно козметичните продукти, или

2. Регистрационен режим - биоциден продукт, следващ процедура по регистрация и съответно издаване на разрешително от Министерството на Здравеопазването. При листване на тези продукти веригите, дрогериите и другите дистрибутори те задължително изискват от нас предоставяне на съответните нотификации или разрешителни.

А същевременно в неспециализирани магазини като железарии, магазини за 1 лев и др. се продават дезинфекциращи течности и гелове с неизвестен произход – много от тях дори опасни за здравето!

Предвид гореизложеното настояваме да публикувате настоящето опровержение. 

Всички искаме да защитим правата на потребителите, но при коректни изследвания и неподвеждаща информация.

 

Председател на УС на БНАЕМПК:

 /Деян Тодоров/

_________

- Има съществена разлика между КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ за почистване на ръцете, където се използва алкохол, повърхностно активни вещества и антибактерилани агенти, парфюми, екстракти от полезни билки, карбомер, глицерин и т. н. В тях се допускат антимикробни съставки за козметични продукти - хлорхпексидин глюконат или триклозан (триклозанът се счита, че не е най-подходящия антимикробен агент, защото е обявен за потенциален ендокринен модулатор) и ДЕЗИНФЕКТАНТИ - за хирургична и болнична дезинфекция. 

- Козметичните продукти предназначени за ПОЧИСТВАНЕ на ръцете могат да съдържат 50 - 70 % алкохол. Те нямат претенции за дезинфектанти. Дупускат се за употреба на пазара чрез уведомление.

- Предмет на дискусии е границата от 70 % алкохол за дезинфектант, която е посочена от МЗ. Тя, обаче, трябва да бъде приета... 

- Материалите, се отнасят за ДЗЕЗИНФЕКТАНТИ. Не знаeм дали това е листовка, препоръчително писмо или пореден коментар, на някои който се упражнява по въпроса, като цитира СЗО. В научната литература има статии, които се отнася главно за ХИРУРГИЧНА и БОЛНИЧНА дезинфекция на ръце. Там основните активни съставки са пропанол, изопропанол 70 - 73 %, алкохол 70 - 78 % с евентуално добавяне на хрорхексидин и други антимикробвни съставки. Става дума за болнична обстановка и хирургични манипулации. Не става дума за почистване на ръцете, а за дезинфекция. Такива продукти според МЗ се пускат на пазара като биоциди и са на разрешителен режим. Ето една статия, която е полезна :

- Suchomel, M., G. Gnantr, M. Weinlich, M. Rotter Surgical hand disinfection using alcohol: the effects of alcohol type, mode, duration of application. Journal of Hospital Infection 2009, volume 71, issiue 3, 228-233 

- По-ниските концентрации на алкохол - около 60 % също почистват добре, защото имат доказан антимикробен ефект и не създават опасност при продължителна и честа употреба да предизвикват изсушаване на кожата на ръцете. Те също могат да се използват за хирургична дезинфекция. Ето една статия:

- Alyffe G. A. J. Surgical scrub and skin disinfection. Infection Control & Hospital Epidemiology 1984, volume 5, issue 1, 23-27 

Изборът на дезинфектант в момента е предмет на нучни знания, а не на упражнения от страна на различни коментиращи във Фесбук. Не е моя работа да се занимавам с вирусология и дезинфекция на ръце. Има голяма разлика между козметични продукти и дезинфектанти от токсикологична гледна точка. Козметичните продукти трябва да са безопасни за цялото население, дезинфектантите имат нежелани ефекти и се използват при определени мерки и условия, които осигуряват доказан дезинфектиращ ефект, но с риск от нежелани реакции. За това са на разрешителен режим. 

МЗ и РЗИ сега разрешиха пускането на дезинфектанти със 70 % алкохол на пазара. Това е различно от козметичните продукти за почистване на ръцете.


БНАЕМПК: Резултати и изводи от проучване на
Добави мнение