02.12.2020

 

Изх. № 05-02-81/ 02.12.2020 г.

 

ДО

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА

МИНИСТЪР НА ТРУДА И

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

 

 

ОТНОСНО: Предложение за допълване на Заповед № РД-06-42/27.11.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика на основание §4 от Заключителните разпоредби във връзка с чл. 1, ал. 1 от Постановление № 325 на Министерския съвет от 26.11.2020 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО САЧЕВА,

В Българската стопанска камара постъпиха сигнали, че заетите в ресторанти, разположени на територията на хотели, не попадат в обхвата на цитираната заповед, когато техният работодател е регистриран в сектор „Хотелиерство“, а не в сектор „Ресторантьорство“. Независимо, че работодателите в сектор „Хотелиерство“ могат да се възползват и от другите две действащи мерки (60/40, 80/20), с оглед осигуряване на равнопоставеност, предлагаме заповедта да бъде допълнена, като се уточни, че обхваща и ресторантите и питейни заведения, разположени на територията на хотели (хотелски комплекси). Същият подход следва да се приложи и по отношение на заетите във фитнес центрове, разположени на територията на хотели (хотелски комплекси).

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 


Предложение за допълване на Заповедта на МТСП във връзка с ПМС 325/26.11.2020 г.
Добави мнение