15.02.2021

В качеството си на национално представена работодателска организация БСК подкрепя разработването и бъдещото изпълнение на Националната програма „Дигитална квалификация“. Изцяло сме съпричастни с идеята тази програма да допринесе за засилване на връзката между образованието, научните изследвания, работодателите и различните институции в системата на образованието, включително и тези на европейско ниво, в областта на дигиталните технологии и изкуствения интелект.

От друга страна в програмата са посочени като бенефициенти тесен кръг заинтересовани страни. В противоречие с това в текста на програмата е записано, че очакваните резултати категорично включват участие на представители на бизнеса. Цитат от програмата: Привлечени представители от бизнеса като преподаватели и водещи практически занятия на студенти във висшите училища. Привлечени представители от бизнеса като учители (в т.ч. по практическо обучение) в системата на училищното образование.Но като бенефициент бизнесът не е посочен.

Като показател за изпълнение на програмата и индикативен параметър е заложено „изградена платформа за сътрудничество и създадена мрежа (от преподаватели, учители и представители на бизнеса) за споделяне на опит, за управление на целия процес, вкл. и издаване квалификационни сертификати на преминалите обучение.“

Общото впечатление от програмата е, че е заложено участие на бизнеса във всички дейности, процеси, параметри за оценяване и очаквани резултати. От друга страна не се уточнява и регламентира какво точно ще бъде участието на бизнес организациите, в частност на национално представените работодателски организации. Също така и други обучаващи организации имат богат опит в провеждане на обучения на възрастни и повишаване на квалификацията в рамките на ученето през целия живот.

Един от критериите за оценка на качеството на професионалните обучения, осъществявани от центровете за професионално обучение, съгласно изискванията на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), е броят на обучените преподаватели в центровете за професионално обучение (ЦПО). Така че тази дейност пряко се отнася към ЦПО и подготовката на преподавателските кадри, които ЦПО ползват за обучение на възрастни – заети и безработни. А, както е известно, качеството на кадрите има пряка връзка с икономиката, производството, развитието на бизнес средата и просперитета на обществото.

На основание гореизложените констатации, от БСК имаме следните предложения:

  1. Като бенефициенти и пряко включени в програмата да бъдат включени центрове за професионално обучение и неправителствени организации, които имат опит в провеждане на посочените в програмата обучения. Една от подходящите възможности е регистрация на желаещите да вземат участие в обученията на база предварително регламентирани критерии. Критерий за включване като обучаваща институция може да бъде също така наличие на съответни индустриални сертификати - например, ако някой ще преподава MS Office пакета, да има сертификат от Майкрософт за експерт по съответните програми;
  2. При разработване на методическите материали и учебните програми да бъдат включени представители на бизнеса и неправителствените организации. Както и при разработване на иновативни подходи и на съвременни платформи за обучение;
  3. Национално представените работодателски организации да бъдат включени в контрола на качеството на провеждането обучение. Тук специално обръщаме внимание на важния европейски подход за гарантиране на качеството на квалификациите.

БСК като национално представена работодателска организация е готова да сътрудничи, както и да вземе участие в изпълнението на програмата „Дигитална квалификация“.


Oтносно публикувания за обществено обсъждане проект на Националната програма „Дигитална квалификация“
Добави мнение