01.09.2021

 

Изх. № 05-06-7/ 01.9.2021 г.

ДО

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

КОПИЕ ДО:

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

 

ОТНОСНО: Ваше писмо от 31.08.2021 г. във връзка с Предложения на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на нови ограничителни мерки на територията на страната във връзка с разпространението на COVID-19

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка с Ваше писмо от 31.08.2021 г., Българската стопанска камара (БСК) събра позициите и предложенията на членуващите в нея браншови организации от най-силно засегнатите от рестрикциите сектори, а именно – туризъм и ресторантьорство, фитнес и СПА, култура, търговия, конгресна и изложбена дейност. Обобщение на коментарите и предложенията на браншовите организации можете да видите в Приложение 1 към настоящото писмо.

Работодателите във всички изброени сектори подхождат с разбиране към актуалната ситуация около разпространението на COVID-19 и необходимостта от предприемането на превантивни мерки. Заедно с това, общо е мнението, че мерките трябва да са:

  1. добре обосновани от гледна точка на тяхната потенциална ефективност.
  2. недискриминиращи спрямо отделни икономически оператори и/или техните клиенти.
  3. съпроводени със съответните компенсации за нанесените икономически вреди.

По отношение на обосноваността:

Необходимо е мерките да са базирани на анализ и оценка на ефекта от прилаганите в предходни периоди общи противоепидемични мерки. За съжаление, подобен анализ липсва, вкл. в изготвения от МЗ „Аналитичен доклад за дейностите, свързани със здравното обслужване на населението в отговор на пандемията от COVID-19 за периода 1 март 2020 г. – 31 май 2021 г.“ В раздел 9 на цитирания Аналитичен доклад единствено е направена хронология на въвежданите в съответния период противоепидемични мерки и са описани извършените проверки и установените нарушения. Докладът не представя данни за ефекта от действалите в съответните периоди мерки, вкл. върху заболеваемостта, хоспитализациите, смъртността, личния и колективен имунитет. Липсва и анализ за ефекта от подобни мерки в международната практика, вкл. за отражението на ваксинацията, носенето на маски, локдауните и др. върху здравния статус на населението, функционирането на здравните системи и пр. Без подобен анализ въвеждането на каквито и да било мерки е принципно необосновано и с недоказан ефект. Единствено доказан е негативният икономически ефект!

По отношение на недопускането на дискриминация:

Поставянето на условие за процент ваксинирани работници и/или клиенти е дискриминационно по своята същност и няма обективно отношение към епидемичната картина. Единственият ефект би бил в посока увеличаване процента на ваксинациите, което би следвало да е ангажимент на здравните власти. Прехвърлянето на тази отговорност върху икономическите оператори е некоректно и вредно като подход! Следва да се зачита индивидуалното право на всеки гражданин да взима решение за личното си здраве, особено когато се изисква да подписва информирано съгласие! По същество, предложението за 100% запазване на дейността при 100% ваксиниран персонал означава работодателите да се явят в ролята на принуждаващи своите работници и служители да извършат действие, решението за което е тяхно лично право. Не на последно място, стои въпросът доколко е законосъобразно и морално да се изисква от клиентите информация за техния здравословен статус.

По отношение компенсационните механизми:

Практиката до момента показва, че за мерки повече се говори, отколкото ефективно да бъде подпомаган бизнесът, чиято дейност е силно или изцяло ограничена, поради независещи от него обстоятелства. Свидетели сме на това как през 2020 г. бяха необходими повече от 6 месеца след избухването на пандемията, за да бъдат формулирани механизми за подкрепа на бизнеса, а после още най-малко 6 месеца, за да заработят ефективно въпросните механизми. Към днешна дата хиляди икономически оператори продължават да изпитват затруднения от предходните периоди на затваряне, а сега в спешен порядък им се съобщава, че отново трябва да затворят. На този фон, темата за компенсаторните механизми отново е в сферата на вероятностите и разговорите. Нещо повече, темата е силно зависима от актуализацията на Държавния бюджет на РБ! При цялата тази неяснота въвеждането на ограничения „от днес за утре“ е необосновано!

Във връзка с горното, настояваме преди въвеждането на каквито и да било ограничения, да бъдат оповестени ясни механизми за компенсация на засегнатите бизнеси, както и да се представи на общественото внимание анализ и оценка на ефективността на прилаганите до момента противоепидемични мерки.

 

Приложение 1: Съгласно текста

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Главен секретар на БСК

 

 

 


Относно предложенията за нови ограничителни мерки във връзка с разпространението на COVID-19
Добави мнение