11.01.2022

 

Изх. № 03-00-1/11.01.2022 г.

 

ДО

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2022/2023 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара за учебната 2022/2023 година

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

БСК изразява своята положителна оценка и принципна подкрепа за актуализиране на Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2022/2023 година и на Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара за учебната 2022/2023 година.

Недостигът и липсата на кадри от определени специалности от професии е един от основните проблеми на бизнеса през последните години. Членовете на БСК изразяват своята загриженост и готовност да оказват необходимото съдействие за постигането на баланс и осигуряване на необходимите кадри за функциониране и развитие на бизнеса във всички сфери от обществения ни живот.

След проведено допитване до членовете на организацията правим своето Предложение за допълване на Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2022/2023 година :

код

професионално направление

код

професия

код

специалност

1

521

Машиностроене, металообработване и металургия

521010

Машинен техник

5210105

Машини и системи с ЦПУ

2

521

Машиностроене, металообработване и металургия

521030

Машинен оператор

5210301

Металорежещи машини

3

521

Машиностроене, металообработване и металургия

521030

Машинен оператор

5210303

Машини и съоръжения за заваряване

4

521

Машиностроене, металообработване и металургия

521040

Машинен монтьор

5210414

Металообработващи машини

5

522

Електротехника и енергетика

522020

Електромонтьор

5220208

Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспор

6

541

Хранителни технологии

541010

Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост

5410104

Производство на месо, месни продукти и риба

7

581

Архитектура, урбанизъм и геодезия

581010

Геодезист

5810101

Геодезия

8

582

Строителство

582030

Строител

5820306

Вътрешни облицовки и настилки

9

582

Строителство

582030

Строител

5820311

Строително тенекеджийство

10

582

Строителство

582030

Строител

5820312

Покриви

11

623

Горско стопанство

623010

Техник – лесовъд

6230101

Горско и ловно стопанство

12

623

Горско стопанство

623010

Техник – лесовъд

6230102

Горско стопанство и дърводобив

13

623

Горско стопанство

623020

Техник – механизатор

6230201

Механизация на горското стопанство

14

623

Горско стопанство

623040

Лесовъд

6230401

Горско стопанство

15

623

Горско стопанство

623060

Работник в горското стопанство

6230601

Лесокултурни дейности

16

623

Горско стопанство

623060

Работник в горското стопанство

6230602

Дърводобив

17

623

Горско стопанство

623060

Работник в горското стопанство

6230603

Дивечовъдство

18

623

Горско стопанство

623060

Работник в горското стопанство

6230604

Билкарство

 

За тези от специалностите, които не отговарят на критериите да бъдат включени в него, предложението ни е да бъдат добавени в Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2022/2023 година.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК


Относно актуализиране на Списъка на защитените професии за учебната 2022-2023 г.
Добави мнение