13.04.2022

Изх. № 02-00-12 от 12.4.2022 г

 

 

 

 

 

 

ДО

Г-Н МАРТИН ДИМИТРОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИИ
ПРИ 47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОПИЕ:

Г-Н ГЕОРГИ ГЬОКОВ,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОТНОСНО: Проект на ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта № 47-254-01-29/17.03.2022 г., внесен от н.п. Деница Сачева и група н.п.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Във връзка с Ваше писмо № КИП-47-253-01-10/ 25.03.2022 г., представяме на вниманието Ви следните бележки и коментари.

Българската стопанска камара принципно подкрепя представения проект на ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта № 47-254-01-29/17.03.2022г., внесен от н.п. Деница Сачева и група н. п.

Предложените текстове по отношение на решаване на проблема с лицата, които не учат и не работят, както и по отношение на проблема с валидиране на квалификацията на лицата, придобита по неформален и/или информален начин, са целесъобразни и правилни.

Подкрепяме предложението в чл. 7, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта да бъде добавена нова функция на Агенцията по заетостта, а именно „работа с икономически неактивни лица“.

Подкрепяме предложението за създаване на регистър на лицата, идентифицирани по реда на чл. 7а, като отчитаме трудностите, които ще срещне създаването на такъв регистър.

Независимо от принципната подкрепа на проекта на ЗИД на ЗНЗ, бихме искали да обърнем внимание на следните въпроси, които следва да бъдат взети предвид при разглеждане на предложението:

  1. Постигането на заложената в законопроекта основна цел - улесняване на персоналното идентифициране и работа с икономически неактивните лица, следва да бъде подкрепено с допълнителни законови промени и конкретни мерки за реално прилагане и контрол върху режима на адресната регистрация, вкл. чрез електронизация на целия процес. Практически този режим не действа в пълен обхват от над 30 години, особено по отношение на трайно уседналите или мигриращи български граждани. БСК е обръщала многократно внимание на този проблем и е отправяла конкретни предложения в Националния съвет по демографско развитие, пред ръководители на служби от МВР и сигурността и ред други случаи. В общините липсва актуална информация за движението на населението и приблизителната численост на пребиваващото на тяхна територия население. В тази връзка възникват редица въпроси не само по отношение на информационното осигуряване на политиките по заетост, но и спрямо надеждността на планирането, качеството и обхвата на предоставяните публични услуги (в т.ч. осигуряване на детски ясли и градини, места в училищата и др.), определяне на условния брой на обитателите на жилища, които се нуждаят от услуги по третиране на битовите отпадъци, и от изпълнението на ред други задължения и предоставяни услуги от териториалните поделения към централните държавни органи и агенции;
  2. Предлаганото изменение в чл. 7a, aл. 2 предвижда обмен на информация между АЗ и други девет държавни институции за целите на държавната политика по заетостта. Подобно решение се предвижда и в други законопроекти в социалната сфера, вкл. проекта на ЗИД на Закона за социалното подпомагане, публикуван за обществено обсъждане на 22.03.2022 г., създавайки риск от разпиляване на информационни и човешки ресурси, дублиране на операции и фрагментация на социалната политика. В тази връзка, за пореден път БСК предлага създаването на единна интегрирана информационна система на МТСП, обединяваща възможности, регистри и данни, подържани от компетентни държавни органи, в т. ч. извън системата на МТСП, като МЗ, МОН, НАП, ГРАО, НОИ и др. Това ще улесни администрирането на различни политики в правомощията на агенции в състава на Министерството, вкл. заетост, социално подпомагане и услуги за хора с увреждания, условия на труд и др., при висока степен на ефективност и ефикасност.
  3. Следва да се отбележи многократното ангажиране на публичен ресурс, вкл. на европейски средства за постигане на горната цел, напр., по Проект BG051PO001-6.1.02 “Изграждане на интегрирана информационна система на Министерство на труда и социалната политика“, финансиран по ОП РЧР, Проект BG051P0001-6.1.06 “Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Проект BG05SFOP001-1.013-0001 „Разработване и прилагане на Референтна архитектура за оперативна съвместимост (РАОС) и на Информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри (ИСЦИПР)“ и др.
  4. БСК възразява категорично срещу забраната за предоставяне на каквато и да е информация от предложения нов регистър на икономически неактивните лица, нов чл. 43в, ал. 2 на Законопроекта, вкл. на агрегирана информация по региони, административни области, общини и населени места, образователен, възрастов и квалификационен профил и др. Агрегирана информация в посочения обхват представлява изключителен интерес за работодателите, социалните партньори, неправителствения сектор, експертната и академична общност, вкл. за осъществяване на инициативи и проекти за активиране и заетост на различните групи уязвими лица;
  5. Долният възрастов праг, определящ икономически неактивните лица и трудовите ресурси по предложените нови т. 3а и 3б в Допълнителните разпоредби на ЗНЗ (§19 на Законопроекта), следва да се промени от 16 на 15 г. По този начин се постига съответствие с ратифицираната от България Конвенция на МОТ № 138/1973 г. относно минималната възраст за заетост и възможност за сключване на трудови договори за дуално обучение, когато лица между 15 и 16 г. възраст са върнати обратно в системата на училищното образование.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК

 


Относно проект на ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта, внесен от Деница Сачева и група н.п.
Добави мнение