06.06.2022

Изх. № 05-09-17#2/06.06.2022г.

 

ДО

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ,

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ОТНОСНО: Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕНКОВ,

С наше писмо от 14.03.2022 г. изпратихме до Министерството на икономиката и индустрията предложение за специалности, които да бъдат включени в Списъка на специалностите, за обучението по които се осигуряват средства от националния бюджет за учебната 2022-2023 г., и списък на предприятия, които да имат право да сключват договори със студентите, съгласно Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател.

В писмо № 04-12-21/31.03.2022 г. на Министерството на икономиката и индустрията до Министерството на образованието и науката във връзка с Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател, има приложена справка на предлаганите специалности, които да бъдат включени в Списъка на специалностите, за обучението по които се осигуряват средства от националния бюджет за учебната 2022-2023 г. В същата тази справка под номер 13 е предложена специалност „Горско стопанство“, професионално направление „Горско стопанство“ към Лесотехнически университет, бакалавър, редовна, 2 души. Същата липсва в приетия с Ваша Заповед РД09-3095/18.05.2022 г. Списък на специалностите, за обучението по които се осигуряват средства от националния бюджет за учебната 2022-2023 г. Нямаме обратна информация поради каква причина тази специалност не е влязла в Списъка.

Със задоволство открихме, че в предложената от Министерството на икономиката и индустрията (МИИ) до Министерството на образованието и науката (МОН) Справка с предложения за определяне на работодатели, които да имат право да сключват договори със студентите за учебната 2022-2023 година, са включени всички фирми, предложени от нас, заедно с желаните от тях специалности и брой студенти. Тук искам да отбележа, че от споменатите в проектодоклада на Министъра на образованието и науката 7 министерства, единствено МИИ прояви инициатива и ни даде възможност да изпратим заявки от членовете ни.

В публикувания от Вас Проект на Решение за утвърждаване на списък на работодателите, които имат право да сключват договори по реда на чл. 95а, ал. 1 от Закона за висшето образование /ЗВО/ през учебната 2022 – 2023 година има различия и липси, за които бихме искали да получим обратна информация, за да дадем адекватни отговори за засегнатите фирми:

  • Защо в окончателния списък на МОН липсва "Пролес Инженеринг" ООД, ИН 040736202 със заявени двама студенти "Горско стопанство" в ЛТУ?
  • Защо в одобрените студенти за "Кауфланд България ЕООД енд Ко КД" липсват 2 бр. "Икономика на търговията" УНСС и 1 бр. "Логистика" УНСС?
  • Защо в одобрените студенти за "Райкомерс Конструкшън" ЕАД липсват 1 бр. "Инженерна безопасност" МГУ, 1 бр. "Икономическа геология", 1 бр. "Реклама и публична комуникация" СУ и 1 бр. "Индустриална безопасност" ХТМУ?

Тъй като не е ясно къде се къса връзката, изпращаме въпросите си към Вас с надеждата, че част от повдигнатите въпроси ще намерят своите удовлетворителни отговори.

Отново предлагаме да бъде обмислено подобряване на съгласувателната процедура, както и да се направи оценка на прилагането на Наредбата, каквито предложения отправихме към Министерството още в началото на 2020 г. и през м. март тази година, но нямаме насрещна реакция. Тъй като беше сформирана работна група по Наредбата, но тя така и не стартира своята работа, неяснотите по нея останаха.

Уверен съм, че сътрудничеството ни ще продължи да бъде все така ползотворно!

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК

 


Относно условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател
Добави мнение