06.06.2022

 

Изх. № 05-09-29/06.06.2022 г.

 

ДО

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ,

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

 

 

 

ОТНОСНО: Необходимост от реформа във висшето образование (и по повод предложените Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България и Проект на Решение на Министерския съвет за определяне на критерии, показатели и методика за атестиране на академичния състав в държавните висши училища)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Отново заявяваме категоричната подкрепа на БСК и членовете й за необходимостта от реформа във висшето образование. В обществото ни активно се дискутира качеството на висшето образование в страната и почти с консенсус надделява мнението, че то се нуждае от реформи, чрез които да се повиши качеството на подготвяните кадри, доближавайки световните стандарти и степента на пригодност на специалистите към изискванията на практиката.

Системата на образованието като цяло, включително и висшето, е изключително консервативна и за всяка по-съществена промяна все пак е необходимо да бъде предоставено достатъчно време на висшите училища, за да се приспособят към променящите се изисквания.

В обществените дискусии БСК многократно е участвала със свои анализи и предложения. Някои от тях са за:

  • повишаване на качеството на висшето образование чрез радикална промяна на нормативната база, основана на международните стандарти, критерии и изисквания в тази област;
  • обвързване на подготовката на специалистите с конкретните изисквания на бизнеса и пазара на труда;
  • изграждане на устойчиво и ефективно сътрудничество между висшите училища и бизнеса.

В тази връзка БСК изразява своята положителна оценка и принципна подкрепа за стартиране на дебат за това как ще бъдат реализирани целите, залегнали в Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021-2030 година.

Обръщаме внимание, че вече сме правили предложения относно това, че Законът за развитие на академичния състав на Република България (ЗРАСРБ) има нужда от промяна, която да бъде насочена към рязко подобряване на ефективността на процедурите за заемане на академични длъжности и придобиването на научни степени. Но тази промяна трябва да се реализира чрез цялостно изменение на закона, съобразено с най-добрите европейски практики, което предварително трябва да бъде подложено на широко обществено обсъждане със заинтересованите страни.

България е една от последните държави от ЕС и изобщо сред развитите икономически страни, в която няма задължителна автоматична и предварителна софтуерна проверка за плагиатство и автоплагиатство, особено на монографичните трудове. Освен това, предлагаме в §1 на Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ да се добави и дефинира категорията „автоплагиатство“ като то се приравни на „плагиатство“. При някои учени, в търсене на по-високи обеми и бройки на научни текстове с цел по-бързо и лесно академично израстване, се наблюдава преиздаване на значителна част от собствени по-ранни публикации, без да се прави надлежна препратка или да се цитира оригиналът.

Отново заявяваме категоричната подкрепа на БСК и членовете й за необходимостта от реформа във висшето образование и готовността си да участваме със своя опит и компетентност в дебата.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК

 


Относно необходимост от реформа във висшето образование
Добави мнение