08.06.2022

 

Изх. №02-00-22/08.06.2022 г.

 

ДО

Г-Н РАДОСЛАВ РИБАРСКИ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИ 47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ОТНОСНО: Проект на ЗИД на Закона за енергетиката, сигнатура 47-254-01-62

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РИБАРСКИ,

Във връзка с внесения за разглеждане Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (сигнатура 47-254-01-62), Българската стопанска камара изразява следното становище:

  1. БСК последователно подкрепя политиката за предвидимост, равнопоставеност и устойчивост на регулаторната среда. От тази гледна точка, приветстваме направените усилия за представяне на механизъм, с който е обявено, че се „цели създаването на възможност за постигане на предвидимост, стабилност и сигурност на цените на електрическата енергия в дългосрочен аспект“.
  2. Обръщаме внимание, че подобни съществени промени в законодателството е необходимо да бъдат консултирани и обсъдени със заинтересованите страни преди представянето им като законодателна инициатива, включително и със засегнатите институционални структури като Министерство на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране, Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и др.
  3. Подкрепяме направеното предложение за разполагаемост на електрическа енергия, която да се реализира чрез двустранни дългосрочни договори на организирания борсов пазар. Едновременно с това, обръщаме внимание, че е необходимо да бъде дефинирана дългосрочността на контрактите, тъй като на БНЕБ за дългосрочни продукти се считат такива със срок на доставка от 1 ден до 1 година. Препоръчително е, също така, да се уточни за кои централи ще се отнася изискването за предоставяне на количества енергия за дългосрочния пазар на ел.енергия при спазване на принципите за равнопоставеност и създаване/поддържане на ликвидност на пазарния сегмент „Ден напред“.
  4. Считаме, че е необходимо допълнително уточнение и конкретизиране на текстовете, делегиращи на КЕВР правомощията да определя тарифи за ползване на енергийни продукти при специалното постулиране в проектозакона, че те са по-малки за битовите клиенти, т.е. ще се използват за задоволяване на основни нужди за потребление на електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода.

Позицията ни, която сме представяли многократно, е, че социалните функции и подпомагане трябва да се осъществяват чрез съответните национални социални системи и програми, а не чрез кръстосано субсидиране на неиндустриалните граждански потребители – домакинствата и лицата в риск от енергийна бедност или невъзможност, за удовлетворяване на основни нужди, водещо до допълнително деформиране на пазара, и по-специално на енергийния пазар. Социалните програми и подпомагане е необходимо да бъдат насочени към реално намиращите се в риск от невъзможност да ползват основни комунални услуги клиенти при прилагане на подоходен критерий, а не на общо основание.

Същите аргументи са валидни и по отношение на направените предложения в преходните и заключителни разпоредби на проектозакона, отнасящи се до тарифите за потребителски групи в зависимост от потребяваното количество вода в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги.

5. Независимо от разработената обосновка, предложените компенсационни механизми не представят необходимата информация за гарантиране на устойчиво финансиране в следващите години или продължителност и срок на прилагането им.

За гарантиране на прозрачността и продължителността на механизма е необходимо той да бъде дефиниран еднозначно, включително със съответната конкретика по отношение на компенсирането на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия. Консултиран от правителството със социалните партньори вариант, който може да влезе в сила за второто полугодие на настоящата година и да бъде с продължителност до отпадане на основанието за прилагането му, е с конкретни параметри на компенсацията. Те са в размер на 80% на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента на БНЕБ „Ден напред“ за съответния месец при базова цена от 200 лева за мегаватчас, които се изплащат от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, но не се прилага за клиенти, потребяващи електроенергия на цени под базовата цена.

6. Препоръчително е да се представи задълбочен анализ и икономическа обосновка за прогнозния ефект от прилагането на законодателните предложения и последствията за пазара, включително в светлината на пълното му либерализиране чрез включването на битовите потребители в следващите години.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК


Относно проект на ЗИД на Закона за енергетиката, сигнатура 47-254-01-62
Добави мнение