25.08.2022

 

Изх. № 05-21-8/ 25.8.2022 г.

 

ДО

Г-Н АЛЕКСАНДЪР ПУЛЕВ

МИНИСТЪР НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

 

ОТНОСНО: Проект на Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), 2021-2027 г. на Република България

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПУЛЕВ,

Актуализираната Иновационна стратегия за интелигентна специализация за периода 2021 – 2027 г. е ключов политически документ в областта на научните изследвания и иновациите. Той е призван да представи визията на българската държава относно икономическата трансформация на българската икономика на национално и регионално ниво, и повишаване на нейната конкурентоспособност чрез интелигентна специализация. Фокусирането върху ограничен брой икономически дейности е друг съществен елемент от дизайна на стратегията. Интелигентната специализация е подход, който съчетава потенциала за иновации с характерните силни страни на националната/регионална икономика. Важен елемент от ИСИС е разработването на международна и транснационална перспектива, който извежда иновационната стратегия отвъд изолираните национални граници. Не на последно място, трябва да се отбележи ролята на ИСИС като отключващо условие за ползване на европейските фондове за прилагане на политиката на сближаване.

След като разгледахме внимателно публикуваната за обществено обсъждане Актуализирана Иновационна стратегия за интелигентна специализация за периода 2021 – 2027 г., Ви представяме следните бележки и коментари.

ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО ВИЖИТЕ ТУК!


Становище на БСК относно Проект на Иновационна стратегия за интелигентна специализация
Добави мнение