За Камарата

Камарата на строителите в България (КСБ)  е юридическо лице, създадено на основание на Закона за камарата на строителите (ДВ., бр.108/ 29.12.2006 г.). КСБ е  независимо, доброволно, професионално  сдружение и е официален представител на строителите в България. Обхваща над 2036 членове в 27 областни представителства в страната.

Основните цели на Камарата са:

 • идентифициране и прозрачност на дейността на лицата, извършващи строителство;
 • подобряване на управлението на строителната дейност и повишаване на отговорността на строителя за качеството на изпълнение на строежите;
 • защита на интересите на потребителите на строителни услуги;
 • издигане на авторитета и повишаване на  квалификацията на членовете си.

КСБ осъществява следните основни дейности:

 • създава и поддържа Централен професионален регистър на строителя, в който подлежат на вписване българските и чуждестранните физически и юридически лица;
 • участва в разработването на стратегии, анализи и програми за развитие на строителството и съдейства за изпълнението им;
 • дава становища и участва в изготвянето на нормативни актове за строителството;
 • подпомага разработването на браншови стандарти за здравословни и безопасни условия на труд;
 • разработва Kодекс на професионалната  етика;
 • участва в тристранното  сътрудничество на браншово и национално ниво и е страна по отрасловия  колективeн трудов договор;
 • поддържа контакти и провежда консултации с компетентните държавни, областни и общински органи и свързаните със строителната  дейност  организации в интерес на своите членове;
 • атестира български строителни фирми за работа във Федерална Република Германия;
 • организира информационна база данни, издава Информационен бюлетин и специализирана литература;
 • участва в разработването и реализацията на регионални, национални и международни проекти, оперативни програми на ЕС, европейски социален фонд и др.;
 • съдейства за облекчаване на условията и реда за получаване на банкови гаранции и кредити от членовете си за участието им в търгове;
 • провежда годишна класация за най-добра производствена практика на строителните фирми – „ТОП 50+”.

За осъществяване на дейността си Камарата работи активно с представителите  на законодателната и изпълнителната  власт, с търговските представителства на дипломатическите мисии, със сродни неправителствени сдружения у нас и в чужбина.

Камарата е член на FIEC (Европейската федерация на строителната индустрия), EIC (Европейски международни контрактори), Конфедерацията на асоциациите на международните контрактори (CICA) и Европейската асоциация за жилищно строителство (Build Europe).

инж. Илиян Терзиев
Председател
02 806 29 11
Арх. Иван Несторов
Изпълнителен директор
02 806 29 20