Представяне

Българската минно-геоложка камара е националнопредставителна неправителствена организация на бизнеса в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности в България, учредена през 1991 г.

Камарата е член на Българската стопанска камара, на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, на Европейската асоциация на минната промишленост, металните руди и промишлените материали /ЕВРОМИН/ и на Европейската асоциация за въглища и лигнити /ЕВРОКОЛ/.

Българската минно-геоложка камара подкрепя Глобалния договор на ООН и е активен член на Българската мрежа на ГД на ООН.

Към момента тя обединява 100 дружества и организации от осем подбранша: „Добив на метални полезни изкопаеми”, „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални материали”, „Добив на нефт и природен газ”, „Въгледобив (твърди горива)”, „Добив на инертни и строителни материали”, „Добив на скалнооблицовъчни материали”, „Геология”, „Обслужващи бранша дейности – наука, инженеринг, минно строителство, търговия и др.”. Членуващите в БМГК осигуряват висока представителност – от 50 до 100% от всички компании, работещи в съответните подбраншове. Те формират около 5% от брутния вътрешен продукт на страната, работни места за 30 хил. души и чрез други, свързани с тях дейности, на още 120 хил. души.

Основните цели на Българската минно-геоложка камара са:

 • подпомагане и насърчаване на своите членове в тяхната дейност;
 • представителство на членовете си и защита на техните интереси;
 • представителство на българския бизнес в минната индустрия пред държавните органи, органите за социално сътрудничество и партньорство, браншовите бизнес сдружения на национално и международно ниво и европейските институции;
 • представителство и участие в колективното трудово договаряне и тристранното сътрудничество; сключване на отраслов (браншов) колективен трудов договор съгласно Кодекса на труда;
 • изготвяне на становища по проекти на нормативни и подзаконови актове, засягащи минния бранш;
 • съдействие за повишаване на квалификацията на заетите в бранша и за подобряване на условията на труд;
 • съдействие за привличането на инвестиции в бранша;
 • осигуряване на устойчиво и екологично развитие на минното дело, като се гарантират и обществените интереси;
 • международно сътрудничество с подобни европейски и световни организации с цел изучаване на най-добри практики;
 • повишаване имиджа на българския минно-добивен бранш в страната и в чужбина.

Основните партньори на БМГК са:

 • Държавните институции - Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на финансите, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Народно събрание, местна власт;
 • Индустриални организации - Българската стопанска камара (БСК), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Европейската асоциация на минната промишленост, металните руди и промишлените материали (ЕВРОМИН), Европейската асоциация за въглища и лигнити (ЕВРОКОЛ). 
 • Научни и академични институции -  МГУ „Св. Иван Рилски” и Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия.
 • Браншови синдикални организации – Федерация на независимите синдикати на миньорите към КНСБ и Синдикална миньорска федерация "Подкрепа".

БМГК подкрепя Глобалния договор на ООН и е член на БМГД на ООН.

История

Българската минно-геоложка камара е създадена на 09.08.1991 г., когато се провежда Учредителното събрание. През 1992 г. браншовата организация е вписана в специалния регистър при Софийски градски съд, ф.д. №2701 от 1992 г. под името Българска браншова камара на търговските дружества от проучването, добива и преработката на минерални суровини. Учредители на организацията са: „Асарел-Медет” АД, „Ватия” ООД, „Тракия-РМ” ООД, „Георесурс” ООД, „Челопеч” ООД, ДФ „Осогово”, „Горубсо” АД, ДФ „Минстрой”, ДФ „Минстрой” – Божурище, ДФ „Чипровец”, ДФ „Устрем”, „Редмет” ООД, „Подземно строителство” ООД, „Геоком” ООД, „Софгеопроучване” ООД, „Огнеупорни глини” ООД, „Пирин” ООД.

През септември 1991 г. БМГК подписва първия отраслов колективен договор в страната. В него са включени мерки с решаващо значение за оцеляването на отрасъла, запазване на социалния мир и прекратяване на миньорските стачки в трудни за страната години.

През 1999 г. БМГК става член на Европейската асоциация на минната промишленост, металните руди и промишлените материали (ЕВРОМИН) и на Европейската асоциация за въглища и лигнити (ЕВРОКОЛ).

На 04.06.2003 г. съвместно с ЕВРОМИН БМГК организира семинар, представящ европейското законодателство, свързано с минната индустрия.

През октомври 2005 г. БМГК е инициатор и организатор на учредителна среща на Балканска минна бизнес асоциация (БМБА).

През 2009 г. БМГК подписва Меморандум за сътрудничество с водещите политически сили в страната за изготвяне на национална политика в областта на подземните богатства и за предприемане на необходими промени в Закона за подземните богатства, за да се осигури устойчивото развитие на отрасъла.

Структура и управление

Органите за управление и контрол на Българската минно-геоложка камара са:

Помощни органи са:

Разширен Управителен съвет, постоянни и временни комисии, създадени по решение на Управителния съвет и работещи по правила, приети от УС. 

Дейността на сдружението може да се подпомага от Изпълнително бюро, чийто състав и компетентност се определят от Общото събрание.

Сдружението се представлява от управителния си орган чрез Председателя на УС и/или чрез Изпълнителния си директор.

Инж. Драгомир Драганов
Председател
+3592 923 77 12
Иван Митев
Изпълнителен директор
0885 464 023