Представяне

ЕТИЧЕН КОДЕКСЧЛЕНОВЕНОВИНИАКТУАЛНОПРОЕКТИОФЕРТИ

____________________

Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА) е неправителствена организация с нестопанска цел, учредена през 1992 г. с цел да представлява и защитава икономическите права и интереси на туроператорите и туристическите агенции, да подпомага и насърчава стопанската им активност.

При нас членуват над 200 компании (туроператори и туристически агенти) от цялата страна. 50 други организации и личности, чиято дейност и интереси са свързани с туризма, са наши асоциирани членове.

Нашата визия:

България е конкурентоспособна и привлекателна туристическа дестинация, а нашите членове са гаранция за качество на туристическия продукт.

Нашата мисия:
 • Да обединяваме и насърчаваме професионализма на компаниите, да формираме и популяризираме туристическите продукти на България;
 • Да осигуряваме благоприятни условия за сътрудничество между туристическите компании, за да постигнем устойчиво развитие на българския туризъм.

Нашите приоритети:
 • да насърчаваме създаването на благоприятна нормативна и бизнес среда;
 • да налагаме правила за професионална етика и лоялна конкуренция;
 • да съдействаме за привличане на инвестиции в туристическия отрасъл;
 • да подпомагаме нашите членове за установяването на делови контакти с български и чуждестранни партньори;
 • да съдействаме за защита на правата на потребителите.


Дейност

За постигане на своите цели БАТА:
 • Подготвя и защитава становища по нормативната уредба в туризма и свързаните с него области;
 • Взаимодейства със структури на централната и местната власт по въпросите на туризма;
 • Участва в разработването на стратегии и програми, свързани с развитието на туризма;
 • Осигурява актуална информация за членовете;
 • Съдейства за участие на свои членове в международни туристически изложения;
 • Консултира изготвянето на професионалните изисквания към туроператори, туристически агенти, хотелиери и ресторантьори и тестовете към тях, за покриване на критериите за получаване на съответните сертификати;
 • Участва в изпълнението на национални програми и международни проекти;
 • Съдейства за сключване на застраховка „Отговорност на агенции, извършващи дейност по продажба на самолетни билети“ от нашите членове.


БАТА е спечелила няколко международни проекта по програми ФАР и Леонардо да Винчи, свързани с чуждоезиковото обучение на кадрите в туризма, с налагането на европейските стандарти в туризма, с информация и превенция на потребителя и т.н.

Партньори

Партньори в България:

Основен партньор в нашата дейност е Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

БАТА е член на Националния съвет по туризъм; Българска търговско-промишлена палата и на Съвета на председателите на браншовите асоциации; Българска стопанска камара; Български икономически форум; Съвет по туризъм—София. Председателят на БАТА участва в Икономическия и социален съвет на България и е член на Икономическия и социален комитет на ЕС.

Активно работим въз основата на подписано споразумение с Комисията за защита на потребителите.

Наши партньори са Българска туристическа камара (БТК) и Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), с които имаме подписано тристранно Споразумение за сътрудничество; Асоциацията на екскурзоводите в България; Националния борд по туризъм.

Международни партньори:

БАТА е член на UFTAA (Световната федерация на асоциациите на туристическите агенции)и съучредител на БАФТАА (Балканската федерация на асоциациите на туристическите агенции).

Поддържаме редовни контакти с наши сродни асоциации от региона: Гръцката асоциация за туризъм и пътувания (HATTA), Турската асоциация на туристическите агенции (TURSAB), Асоциацията на туристическите агенции в Македония (ATAM), както и с Руския съюз на туристическата индустрия (бившата RАТА), американската (ASTA), португалската (APAVT) и японската (JATA) асоциации на туристическите агенции и др.

Членството в БАТА е гаранция за качество!

Членове на БАТА са най-активните и надеждни туристически компании в България. Те генерират 85% от входящия туризъм и 80% от изходящия.

Ръководни органи

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Светлана Атанасова — Председател

Донка Соколова - заместник-председател

Георги Петков - заместник-председател

Членове (по азбучен ред):

Аспарух Мачирски 

Виктор Моневски 

Георги Рачев

Гешо Любенов

Даниела Маркова

Ивона Аврамова

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Мая Кънева —председател

Членове (по азбучен ред):

Евелина Генкова

Одисей Спасов


Постоянни работни комисии