Представяне

АСОЦИАЦИЯ НА РЕЦИКЛИРАЩАТА ИНДУСТРИЯ (АРИ) е неправителствена организация, която обединява фирми от цялата страна, работещи в областта на събирането, третирането и рециклирането на отпадъци. АРИ е правоприемник на Гражданската инициатива на търговците на черни и цветни метали и тяхното рециклиране.

АРИ е вписана в Регистъра за юридически лица с нестопанска цел при Софийски градски съд под № 18837, том 384, стр. 130, с номер на съдебно решение: № 1/25.07.2011 г. на СГС, Ф.Д. 442/2011 г.

Булстат: 17613659

НОВИНИ

Явор Божанков
Председател на УС