Представяне

Асоциацията за екологичен инженеринг е създадена 2009г. за поститането на следните нестопански цели:

  1. Подобряване показателите на енергийно потребление за страната и опазване на околната среда на България чрез енергийна ефективност.
  2. Развитие и актуализиране за българските условия на иновационни схеми за намаляване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци, използването на възобновяеми енергийни източници и съвкупност от мерки за подобряване на енергийната ефективност в индустрията и бита с оглед постигане на високи екологични норми и комфорт на обитаема среда при минимален разход на енергия.
  3. Подпомагане на държавата и нейните  институции в политиката за устойчиво развитие,  чрез рационално използване на енергията. 
  4. Усъвършенстване на системата за повишаване на професионалната квалификация, професионалния престиж и качество на инженерно-техническия труд при решаване на проблемите за устойчиво опазване на околната среда.
  5. Стимулиране на бизнеса чрез публично-частно партньорство за решаване проблемите свързани с опазването на околната среда посредством създаване и поддържане на делови партньорски връзки и реализиране на национално и трансгранично сътрудничество.