Представяне

Асоциацията има за цел да създава условия и да подпомага формирането и развитието на ефективен човешки потенциал в индустрията; Да създава условия и да подпомага мотивацията за труд, както и интегрирането на човешките ресурси със стратегическите цели на бизнеса; Да съдейства за създаването на фирмена култура адекватна на целите на предприятията в индустрията; Да работи за създаването на разбиране, благоприятно отношение и ефективно привличане на човешкия потенциал в реализацията на промените във фирмите; Да съдейства за създаването на равни възможности и премахването на каквито и да е форми на дискриминация в труда, при което професионализма, достойнството, ценностите и правата на всеки да се ползват с уважение; Да подпомага демократизирането на индустриалните отношения и развитието им в съответствие с европейските норми и стандарти; Да допринася за осъществяване на социалната мисия и създаването на добра обществена репутация на фирмите от индустрията; Да работи за професионалното реализиране на студентите, специалистите, мениджърите в областта на управлението на човешките ресурси; Да съдейства за въвеждането на европейски норми, стандарти и практики в управлението на човешкия потенциал; Да работи за интегрирането на средното и висше образование с потребностите на бизнеса; Да утвърждава стратегическата роля на професията и признаването на квалификацията в страните от ЕС; Да подпомага и реализира дейности и програми свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове в индустрията.

 

Томчо Томов
Председател