Представяне

APPliA България подпомага сектора на домакинските електроуреди в България.

Асоциация СЕСЕД България съдейства активно за устойчивото развитие и конкуретноспособността на сектора като:

  • представлява интересите на бранша пред държавните и обществени органи и институции на Република България и Европейския съюз, както и пред други международни институции и организации
  • участва активно в изготвянето на нормативни актове чрез изграждане на стабилни взаимоотношения с държавните и общински власти, чрез изграждане на връзки с държавни агенции, чрез създаване на връзки с нестопанския сектор на основата на взаимната изгода и партньорство
  • подпомага членовете си като ги запознава с текущото състояние и предстоящите промени на регулаторната рамка в областта на електродомакинските  уреди, както и относно промени в областта на икономическото, техническото и технологично развитие на сектора
  • популяризира сред обществеността темите от значение за отрасъла на електродомакинските уреди и неговата роля за устойчивото развитие

Членове на Управителния съвет:

  • Коста Великин (председател) 
  • Ивайло Грозданов
  • Йонка Велковска

Генерален секретар: Габриела Чифличка

 

Коста Великин
Председател на УС
+359 888 390 315
Габриела Чифличка
Генерален секретар
+359 888 390 315