Представяне

APPLiA България е сдружение на производителите на домакински електроуреди в България.  APPLiA България подпомага сектора на домакинските електроуреди в България за постигане на устойчив начин на живот  като:

  • представлява интересите на българските производители на домакински електроуреди в страната, в Европейския съюз и на международната сцена
  • участва активно в процеса на изготвяне, изменение и прилагане на нормативни актове чрез изграждане на стабилни взаимоотношения с институциите и заинтересованите страни на основата на взаимна изгода и партньорство и отговорно отношение към прилагането на законодателните изисквания
  • обединява производителите на домакински електроуреди и предоставя единен форум на бранша за обмяна на идеи и добри практики
  • подпомага членовете си като ги запознава с текущото състояние и предстоящите промени в регулаторната рамка, в икономическото, техническото и технологично развитие на сектора
  • популяризира сред обществеността темите от значение за отрасъла на домакинските електроуреди и неговия принос за устойчивото развитие

Генерален секретар: Габриела Чифличка

 

Коста Великин
Председател на УС
+359 888 390 315
Габриела Чифличка
Генерален секретар
+359 888 390 315