Представяне

Българска асоциация за развлекателни и хазартни игри – 21, представлявана от доц. д-р Георги Георгиев – председател на УС. Асоциацията е учредена през м. май 2018 г., като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Към настоящия момент сдружението има 8 членове, с общ брой на заетите в тях 582.

Доц. д-р Георги Георгиев
Председател на УС
Елеонора Богданова
Секретар
0876 876 315