Представяне

Браншова асоциация Полимери (БАП) е сдружение с нестопанска цел на фирми, преработващи и търгуващи с полимери. Основана през 1999 г.

На международно ниво

БАП участва активно в работата на Средиземноморския консултативен борд на PlasticsEurope – Европейската Асоциация на производителите на полимери, в която членуват национално представените асоциации на Италия, Хърватска, Кипър, Гърция, Малта, Турция и Румъния. По време на редовно провеждащите се срещи на Борда се представят обобщени данни за икономическото състояние на бранша, актуалните приоритетни теми за бранша, които се нуждаят от лобиране на европейско ниво чрез PlasticsEurope, актуални въпроси свързани с управлението на отпадъци в Европа, стратегията нулев отпадък на сметищата до 2020 г., предстоящи събития.

Освен престиж, партньорството с PlasticsEurope задължава БАП да представлява полимерния бранш на България и да отстоява позиция, която отразява балансирано интересите на различните секторни групи в бранша и на първо място на преработвателите и търговците на полимери.

На национално ниво

БАП е единственото сдружение на територията на страната ни, представляващо производители на полимерни изделия, търговци и рециклатори.

Асоциацията активно следи промените в българското и европейското законодателство за пластмасопреработващата промишленост и като защитава интереса на бизнеса сътрудничи на българските институции при изготвянето на нормативната уредба в страната.

Членове

Събития

Цветанка Дончева Тодорова
Председател
02/943 0500; 0876 797 931