Представяне

„Съюз на автосервизите в София" е сдружение с нестопанска цел, регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2005 г. Председател на УС на САС е инж. Емил Германов. От момента на създаването в „Съюз на автосерви­зите - София" членуват стопански субекти, специа­лизирани в осъществяването на търговска дей­ност, автосервизно обслужване и ремонт на МПС, агрегати за тях, авторепаратурни дейности и др., съгласно установените в страната ни търговски правила.

„Съюз на автосервизите - София" се изгражда като браншова организация, защитаваща интересите на своите членове, с оглед синхронизацията на действащата търговска практика на територията на Република България с европейските норми, ре­гламентиращи тази търговска дейност. За тази цел САС осъществява постоянни контакти с ограните на държавната администрация - прави предложе­ния, изготвя становища пред съответните държав­ни и законодателни органи, с оглед разрешаване на проблемите, свързани с подобряването на биз- нессредата и условията при които се осъществява дейността.

САС осъществява добро взаимодействие с МВР, органите на Пътна полиция. Комисията по транс­порт и съобщения към Народното събрание, ръ­ководството на Софийска община и други държав­ни институции.

Основна цел на членовете на САС е да повишават непрекъснато качеството на облужване на своите клиенти при висока гаранция за потребителите на предлаганите услуги, въвеждане на сторги прави­ла и дисциплина при изпълняване на дейността, както и непримиримост с нерегламентираните автосервизни практики с оглед опазване на окол­ната среда и обезпечаване на сигурността и безо­пасността на движението по пътищата. Друга основна цел от дейността на САС е да по­добрява имиджа на своите членове, като непре­къснато повишава качеството на предлаганите сервизни и ремонтни услуги. Безспорен факт е добрата координация и кооперирането между от­делни автосервизи, членове на сдружението с цел пълнообемното и всеобхватно обслужване на го­леми корпоративни клиенти. Сдружението активно участва и провежда съв­местни мероприятия със сходни организации, асоциации и сдружения, с оглед създаване на ус­ловия за насърчаване на малкия и среден бизнес_ и създаване на условия за успешното му реализи­ране.

Всеки стикер на САС, използван в автомобилните сервизи на стопанските обекти - членове на САС, е гаранция за качествено обслужване на потреби­телите, отговарящо на страна, членка на Европей­ския съюз и другите икономически развити стра­ни в света.

Емил Германов
Председател на УС
0887 80 11 50