Представяне

Асоциацията на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми е учредена на 30.03.1999 г. от 30 юридически и физически лица, работещи на българския пазар в областта на производството, вноса, търговията, възстановяването и сервиза на гуми.

В съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Асоциацията е сдружение в частна полза, което съгласно устава има следните основни цели:

Да представлява бранша, да защитава професионалните и социални интереси на търговците, осъществяващи дейност, свързана с гуми;

Да работи за утвърждаване в България на eвропейски стандарти и критерии за качество и сигурност на предлаганите от търговците стоки и услуги, като развива дейност за защита на потребителите от некачествени стоки и услуги;

Да съдейства за формиране и развитие на култура в бранша, за утвърждаване на извънсъдебни форми при решаване на спорове, по които страна са търговци – членове на Асоциацията;

Да съдейства за усъвършенстване на правната база по отношение изискванията към стоките, услугите и търговската дейност в бранша;

Да спомага за повишаване на професионалната компетентност на своите членове и за издигане на реномето им като представители на бранша;

Да работи компетентно за подобряването на екологичната среда и за отстраняване на негативните последици от дейността на бранша и експлоатацията на гуми.

Дейността на Асоциацията е насочена към подпомагане на търговците от бранша и съдействие за създаване на по-благоприятен климат за осъществяваната от тях дейност. С цел представителство и защита на интересите на своите членове, Асоциацията организира срещи за обсъждане и решаване на общи и специфични проблеми в бранша, подготвя обобщени становища и конкретни предложения от името на членовете, прави необходимите постъпки пред съответните държавни органи и институции. Като браншова организация, Асоциацията оказва компетентна помощ на своите членове и заинтересованите институции по законодателната и нормативно-техническа база в областта на гумите. Асоциацията обезпечава членовете си с актуална специализирана информация, съдейства за обучението и професионалната подготовка на специалистите. Активно участва в разработването и приемането норми и стандарти, като БДС, европейски и международни стандарти в областта на каучука и пневматичните гуми.

Специализиран, постоянно действащ орган на Асоциацията е нейният Експертен съвет, който дава независими становища и констатации при спорни рекламации и други подобни случаи.

Асоциацията на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми е пряк член на Българската търговско-промишлена палата и колективен член на Българската стопанска камара и на Българския институт по стандартизация.

Иван Панчов
Председател на УС
+359 886 799 550 (инж. Стоян Панчов – изпълнителен секретар)