Представяне

НАЦИОНАЛНА КАМАРА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В СТРОИТЕЛСТВОТО (НКПБС) е с предмет на дейност защита интересите на своите членове, развитието на отношенията в сферата на пожарната безопасност в строителството, свързани с пасивната и активна защита, техниката и проектирането, насърчаването на добрите практики в областта на пожарната безопасност в строителството чрез утвърждаване на равнопоставеността на стопанските субекти и лоялната конкуренция. Сред основните цели на Камарата са представителство и защита интересите на своите членове пред държавни, обществени и международни органи и организации, обединяване и осигуряване единодействие в работата на членовете в реализиране на дейността им при осигуряването на пожарна безопасност в строителството чрез повишаване качеството на предлаганите услуги и дейности в областта с цел ефективна защита живота, здравето и имуществото на гражданите и юридическите лица.

НОВИНИ