Представяне

Камара на преподавателите от висшето образование (КПВО), с председател на УС Борислав Борисов. Сдружението е с предмет на дейност усъвършенстване системата на висшето образование, консултантска дейност, организиране на курсове, издателска дейност. КПВО е учредена в края на месец септември 2019 г. и включва преподаватели от различни университети и от различни професионални направления. Мисията на Камарата е да допринася за модернизация на системата на висшето образование в Република България, да работи за повишаване на професионализма на преподавателите, за подобряване качеството на научните и образователните продукти и подпомагане израстването на българските висши училища, да съдейства за развитието на висшето образование в България и превръщането му в иновативен ресурс на интелигентната специализация на страната.