Представяне

Сдружение “Български врати и прозорци” /БВП/ е създадено през 2004 г. и е редовен член на европейската браншова организация European Plastic Windows /EPW/, Германия, Българска Стопанска Камара /БСК/ и Българска търговско-промишлена палата /БТПП/.

Организацията ни е сдружение с идеална цел и обединява 120 български и чуждестранни фирми производители, търговци и вносители на врати, прозорци, заключващи системи, обков, профили, стъклопакети, уплътнители и машини за производство. Високият професионализъм и доброто име на членовете на Сдружението са предпоставка за реализацията на амбициозните задачи и цели, довели до необходимостта от създаването на организацията. БВП защитава интересите на фирмите в страната, води активен диалог с държавните институции и ведомства в защита на законните права на своите членове, проучва и подпомага решаването на казуси, свързани с правните, икономически, финансови, екологични, митнически и др. аспекти от дейността на фирмите от бранша. Бизнес сдружението организира семинари и конференции, които освен че подпомагат професионалното развитие на специалистите от гилдията, са отлична възможност за установяване на делови отношения със сродни международни организации и търговски партньори.

Като редовен член на EPW, Сдружение “Български врати и прозорци” се ползува с всички права на тази изключително сериозна и престижна международна организация, а именно: правна защита на членовете на Сдружението, намиране на нови пазари и осъществяване на външнотърговски контакти, проучване на нови делови партньори, издаване на референции за българските членове на БВП, както и редица други услуги, така необходими в международната търговска дейност на българските фирми.

Сдружението има за цел да предоставя на фирмите от бранша информация за последните тенденции в дизайна на продуктите, новите материали, технологии и оборудване, за новите тенденции на пазара, за проектни решения. Членовете на сдружението са подписали кодекс по етика в стопанската дейност, ръководени от желанието за изграждане на условия за коректни пазарни отношения, утвърждаване на принципите на лоялната конкуренция и съобразяване с изискванията на добрите практики, утвърдени във вътрешните и международните стопански взаимоотношения, като придават особено значение на принципите на етиката в стопанската дейност.

Поради нуждата от информация и съдействие на местно ниво между фирмите, се обуслови необходимостта от създаване на регионални структури на Сдружението в страната. Към момента организацията е изградила Северозападно звено, Северно централно звено, Североизточно звено, Южно централно звено, Югозападно звено, предстои изграждане на Югоизточно звено.

БВП проучва възможности за реализиране на проекти с външно финансиране или субсидиране по програми на международните финансови институци или други неправителствени организации. Това е атрактивна перспектива за много от българските фирми, работещи в сферата на производството, тъй като може да осигури достъп до кредитни линии и свежи пари за развитие на бизнеса.

Във всеки един от регионалните офиси, се осигуряват консултантски, информационни и други видове услуги на фирмите, членуващи в БВП. Управителният съвет и служителите на в офисите на Сдружението са готови да направят проучване по всеки възникнал делови въпрос и да предприемат съответните законосъобразни действия, за да защитят интересите на обединените в БВП предприятия за врати и прозорци.

Ние предлагаме на всички наши партньори сътрудничество по всички общи въпроси, в името на подобряване на бизнес-климата и повишаване качеството на предлаганите услуги и продукти.