Представяне

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ (БАР) е създадена през 1998 година под името "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА МЕТАЛИ" (БАТМ) и е член на най-голямата в света организация по рециклиране - Bureau of International Recycling /BIR/, Българска стопанска камара и на Сдружението за стопанска инициатива. От 2002 г. Асоциацията има свой постоянен представител в Международния съвет по околна среда в Брюксел. През 2004 г. Асоциацията се преименува на Българска Асоциация по Рециклиране (БАР).

Асоциацията е сдружение с идеална цел и обединява български и чуждестранни фирми на предприятия, които се занимават със събиране, съхранение, транспортиране и механична обработка на вторични суровини от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, стъкло, каучук и др. Високият професионализъм и доброто име на членовете на Асоциацията са предпоставка за реализацията на амбициозните задачи и цели, довели до необходимостта от нейното създаване.

БАР е създадена с цел да защитава интересите на фирмите, които рециклират вторични суровини в страната, да провежда активен диалог с държавните институции в защита на законните права на своите членове, да проучва и подпомага решаването на въпроси, свързани с правните, икономически, финансови, екологични, митнически и др. аспекти от дейността на фирмите от бранша. Бизнес-сдружението организира семинари, конференции и работни срещи, които освен че подпомагат професионалното развитие на специалистите в тази сфера, са отлична възможност за установяване на делови отношения със сродни национални и международни организации и партньорство в страната и чужбина.

Като редовен член на BIR, Българската асоциация по рециклиране се ползува с всички права на тази престижна международна организация, а именно: правна защита на членовете на Асоциацията, намиране на нови пазари и осъществяване на външнотърговски контакти, проучване на нови делови партньори, издаване на референции за членовете на БАР, както и редица други услуги, необходими в международната търговска дейност на фирмите.

Сдружението участва със свой представител в работата на Междуведомствената комисия за лицензиране на търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали, както и в дейността на работни групи към Министерство на околната среда и водите, Министерство на финансите и на национално представените работодателски организации - Българска стопанска камара и Българска търговско-промишлена палата.

БАР проучва и анализира и запознава своите членове с новостите от законодателството (вкл. drafts) на ЕС, във всички области на управление на отпадъци, както и актове, касаещи задълженията на българските предприятия във връзка с опазване компонентите на околната среда (въздух, почви, води и др.).

БАР проучва възможности за реализиране на проекти с външно финансиране или субсидиране по програми на международните финансови институции, Кохезионните и структурни фондове на Европейския съюз. Това е атрактивна перспектива през много от българските фирми, работещи в сферата на рециклирането на метали, тъй като може да осигури достъп до кредитни линии и "свежи" пари за развитие на малкия и среден бизнес в страната.

В представителния офис на Асоциацията можете да получите консултантски, маркетингови, информационни и други видове услуги, безплатни за фирмите, членуващи в БАР, съответно заплатени по утвърден ценоразпис за външни фирми.

УС и служителите на Асоциацията са готови да направят проучване по всеки възникнал професионален въпрос и да предприемат съответните законосъобразни действия, за да защитят интересите на предприятия, които управляват вторични суровини.

Борислав Малинов
Председател на УС
+359 2 953 32 88