Представяне

Националната асоциация на работодателите от здравеопазването в Република България защитава и представя икономическите и професионални интереси на нейните членове и развива солидарност между тях.

  • съдейства за ускоряване процесите на преструктурирането в отрасъл "Здравеопазване" и осигуряване защитата на неговите интереси;
  • участва като страна в колективното трудово договаряне в отрасъл "Здравеопазване" със синдикатите и държавните органи;
  • съдейства на своите членове в осъществяването на приватизационния процес в здравеопазването;
  • съдейства за привличане на чуждестранни инвестиции;
  • подпомага кооперирането със сродни европейски и световни организации;
  • осъществява взаимодействие със Световната здравна организация (СЗО).