Чрез плана се реализират мерките в областта на заетостта, като акцент през 2012 г. е върху „повишаване на заетостта чрез осигуряване на качествена работна сила и включване в заетост на неравнопоставените групи на пазара на труда".


Основни приоритети на плана през 2012 г. са:

  • Повишаване качеството на работната сила чрез обучение на заети и безработни;
  • Увеличаване на заетостта чрез бързо и ефективно устройване на работа на безработните, както на първичния пазар на труда, така и по програми и мерки за заетост;
  • Ограничаване на безработицата в регионите с ниска заетост и високо равнище на безработица.


В изпълнение на тези приоритети се прилагат различни мерки и програми за заетост и обучение.


През 2012 г. ще продължат да се прилагат най-масовите програми за обучение и заетост, като в някои от тях са направени промени. Промени са направени и в някои от мерките за насърчаване създаването на заетост, като през 2012 г.:

  • ще се субсидират освен разходите за социални осигуровки за сметка на работодателя и разходите за трудови възнаграждения на наетите младежи (чл.36, ал. 1 от ЗНЗ);
  • освен разходите за трудови възнаграждения ще се субсидират и социалните осигуровки на наетите на „зелени работни места" безработни (чл. 55д от ЗНЗ);

 
С оглед намаляване на младежката безработица и неактивност през 2012 г. приоритетна целева група на активната политика на пазара на труда са безработни младежи до 29 г. В тази връзка се предвижда да стартира Национална инициатива „Работа за младите хора в България", която ще обхваща пакет от мерки, програми и дейности. Националната инициатива ще включва облекчен достъп до регистрация и специални посреднически услуги; адаптирано към потребностите на младите хора информиране и консултиране; обучение за придобиване на практически умения за работа; осигуряване с активното участие на работодателските организации на различни равнища стажуване (както в частния сектор, така и в публичната администрация), обучение на работното място и субсидирана заетост и др.

Във връзка с увеличаването на минималната работа заплата, през 2012 г. размерът на субсидираното трудово възнаграждение на включените в програми и мерки безработни лица се увеличава на 270 лв. при пълен работен ден (и 290 лв. от 01.05.2012 г. съгласно ПМС №300 от 10.11.2011 г.).


В допълнение към всички действия и инициативи, финансирани от държавния бюджет, през 2012 г. ще продължи изпълнението на вече действащите схеми по ОП „РЧР". Ще стартира изпълнението и на нови схеми.


E-mail: j.velinova@bia-bg.com


Национален план за действие по заетостта за 2012 г.
Добави мнение