Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2024 г.

Законът за нормативните актове предвижда одобряването на проектозакони и приемането на подзаконови нормативни актове на Министерския съвет да се осъществява въз основа на законодателна и оперативна програма за шестмесечен период. Програмите осигуряват планиране на актовете, които Министерският съвет ще разгледа и приеме през периода.

Законът за нормативните актове предвижда одобряването на проекти на закони и приемането на подзаконови нормативни актове на Министерския съвет да се осъществява въз основа на законодателна и оперативна програма за шестмесечен период. Програмите осигуряват планиране на актовете, които Министерският съвет ще разгледа и приеме през периода.

Програмата включва 79 законопроекта като от тях:

  • тринадесет нови закона/законодателни инициативи, на които ще бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието;
  • шестдесет и един законопроекта за изменение и допълнение на действащи закони, на един от които ще бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието;
  • пет предложения за ратифициране на международни споразумения.

Законопроектите в програмата включват мерки и са съобразени с Програмата за управление на Република България юни 2023 г. – декември 2024 г., Националната програма за развитие „България 2030“, Национален план за възстановяване и устойчивост (реформи за 2023 г. и за 2024г.), Плана за действие за 2024 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС и др.

Оперативната програма дава информация за основните положения в проектите на подзаконови нормативни актове на Министерския съвет и очакваните последици от прилагането им, за целите и основанията за приемане на актовете и сроковете за тяхната подготовка, съгласуване и приемане.

Оперативната програма дава възможност за повишаване на прозрачността на процеса по приемане на нормативните актове и създава условия за по-широко гражданско участие в обществените консултации по проектите на нормативните актове, включени в програмата.

В програмата са включени 66 проекта на подзаконови нормативни актове от компетентността на Министерския съвет, сред които нови или промени в:

  • Правилници за прилагане на закони – 4 бр.;
  • Наредби – 28 бр.;
  • Тарифи – 11 бр. и др.
В изпълнение на чл. 21, ал. 4 от Закона за нормативните актове, чл. 30, ал. 6 и чл. 30а, ал. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, програмите се публикуват на Портала за обществени консултации www.strategy.bg заедно с извършените частични предварителни оценки на въздействието.
 

 
.............................................

*Законодателните програми на Министерския съвет в периода след 2010 г. и до промените в Закона за нормативните актове през ноемрви 2016 г., които регламентират действащия ред за тяхното изготвяне, могат да бъдат намерени тук.

* Вички законодателни и оперативни програми на Министерския съвет могат да бъдат намерени тук.

....................................................................................

2013 г.

Първо полугодие

Второ полугодие

2014 г. Първо полугодие Второ полугодие
2015 г. Първо полугодие Второ полугодие
2016 г. Първо полугодие Второ полугодие
2017 г. Първо полугодие Второ полугодие
2018 г. Първо полугодие Второ полугодие
2019 г.
Първо полугодие Второ полугодие
2020 г. Първо полугодие Второ полугодие
2021 Първо полугодие  


ЗАКОНОДАТЕЛНА  И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НА МС ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2024 Г.
Добави мнение