Проекти за нормативни промени в сферата на бизнес средата, предложени за обществено обсъждане

- Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-04-01 от 27.10.2017 г. за регистъра на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения - срок до 26.03.2020

- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол - срок до 22.03.2020

- Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Агенция за публичните предприятия и контрол. - срок до 03.03.2020

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-04-2 от 16.07.2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход - срок до 16.03.2020

- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство - срок до 28.02.2020

 

 Внесени в НС законопроекти в сферата на Бизнес средата


Бизнес среда
Добави мнение