Бизнес среда
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на бизнес средата, предложени за обществено обсъждане

- Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект на Закон за изменение на Закон за стоковите борси и тържищата, в изпълнение на Решение на Министерския съвет № 704/ 05.10.2018 г. - срок до 12.06.2019

- Проект на Закон за публичните предприятия - срок до 06.6.2019 г.

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията  - срок до 25.05.2019

- Проект на ПМС за за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация  - срок до 23.05.2019

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахогр... - срок до 19.05.2019

 

 Внесени в НС законопроекти в сферата на Бизнес средата