Държавна администрация
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на държавната администрация, предложени на обществено обсъждане:

- Проект за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет - срок до 18.1.2019 г.  

- Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет - срок до 27.12.2018

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс - срок до 03.01.2019

- Проект на ПМС за отмяна на Постановление № 216 на Министерския съвет от 1998 г. за създаване на Съвет по сигурността при Министерския съвет и за приемане на правилник за неговите функции, задачи и организация на работа и на Правилника за функциите, задачи - срок до 03.01.2019

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности - срок до 27.12.2018 г.

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация - срок до 27.12.2018 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018  - срок до 27.12.2018 г

 

Внесени в НС законопроекти в сферата на държавната администрация:

- Законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.  - внесен от МС в НС на 04.12.2018

- ЗИД на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди - внесен в НС на 08.06.2018 от Кр. Зарков и др.