На 27 април 2011 г., сряда, от 11.00 ч, в БСК (ул. Алабин 16-20) ще бъде учреден Секторен консултативен съвет „Машиностроене" в рамките на проект „Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".

Съветът:

  • ще утвърждава препоръчителните професионални стандарти в сферата на машиностроенето,
  • ще разработва и предлага политики и стратегии за пазара на труда,
  • ще приема препоръчителни социално-осигурителни прагове за бранша и
  • ще прави предложения за актуализиране на националния класификатор на професиите и длъжностите.


Проектът се осъществява от Българската стопанска камара в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси" в периода 2009-2013 г. и предвижда за целите на разработването, внедряването и поддържането на информационната система за оценка на компетенциите на работната сила да бъде изградена национална мрежа от референтни звена, позиционирани в 20 браншови и 10 регионални бизнес организации. Дейността на референтните звена ще бъде подпомагана от консултативни съвети, в които ще участват представители на всички заинтересовани за развитието на пазара на труда страни - работодатели, синдикати, административни структури, научни и учебни институции.


За участие в учредителното събрание са поканени представители на: Министерството на образованието, младежта и науката, Националната агенция за професионално образование и обучение, браншови работодателски и синдикални организации от сектора, както и фирми, в които пилотно ще бъдат въвеждани компетентностни модели за управление на човешките ресурси.


След учредяването на Секторния консултативен съвет ще се проведе и неговото първо заседание, на което се предвижда да бъде избрано ръководство на съвета и да бъде обсъден и приет правилник за организацията и дейността на новата структура.


До момента по проекта на БСК са учредени секторни консултативни съвети в сферата на металургията, електротехниката, електрониката, дървообработването, месопреработването, и туризма.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Учредяване на Секторен консултативен съвет „Машиностроене”