О Б Я В А за ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

По проект Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009г, . На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес със седалище в гр.София и адрес на управление: ул."Алабин" № 16-20,  адрес за кореспонденция         тел.: 987 29 60, факс: 987 26 04, Интернет адрес: www.bia-bg.com, лице за контакт: Екатерина Иванова Белитц, на длъжност Административен сътрудник, тел.: 987 29 60 в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г. обявява процедура за определяне на изпълнител (регистриран одитор) открит избор,  

 

с обект:

 

Извършване на независим финансов одит на междинните (годишни) и заключителния финансови отчети по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони"

 

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20 ет. 1 ст. № 110 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч.

 

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура са публикувани и на следните Интернет адреси: www.bia-bg.com; www.competencemap.bg; www.az.government.bg; www.eufunds.bg.

 

Оферти се подават на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20 ет. 1 ст. № 110 до 17.00 ч. на 11.01.2011 г.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обява за избор на изпълнител за Извършване на независим финансов одит на междинните (годишни) и заключителния финансови отчети по проект „Разработване