О Б Я В А

за

ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ 

           
По проект Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009г. На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,


Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес 


със седалище в гр.София и адрес на управление: ул."Алабин" № 16-20,  адрес за кореспонденция тел.: 987 29 60, факс: 987 26 04, Интернет адрес: www.bia-bg.com, лице за контакт: Екатерина Иванова Белтц, на длъжност административен сътрудник, тел.: 987 29 60, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.


обявява процедура «открит избор»,  за определяне на изпълнител - експерт за изпълнение на дейности с обект:


„Подготовка на предложения за промени в нормативната уредба "


Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20, ет. 1 ст. № 110 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. 


Пояснителният документ е публикуван и на следния Интернет адрес (в случай, че има такъв): www.bia-bg.com; www.competencemap.bg Оферти се подават на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20, ет. 1, ст. № 110 до 17.00 ч. на 01.11. 2010 г.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БСК обявява процедура за избор на експерт по проект по ОП «РЧР». Срок за кандидатстване - 1 ноември!