На 24 април 2012 г. Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) ще отбележи една година от създаването на Секторния консултативен съвет „Металургия” и 20 години от учредяването на асоциацията.

Това ще стане на открито озаседание на Управителния съвет на БАМИ, което ще се проведе на 24 април, от 11.00 часа в заседателната зала на Българската стопанска камара (ул. Алабин 16-20, ет.1), в присъствието на фирми от металургичния сектор, представители на министерствата на образованието и на труда и социалната политика, Националната агенция за професионално образование и обучение, експерти и медии. С това събитие БАМИ ще отбележи и 20-годишнината от своето учредяване като организация на работодателите от металургичната индустрия и от свързаните с нея дейности.

По време на откритото заседание ще бъде отчетена едногодишната дейност на СКС „Металургия”. Членовете на БАМИ и медиите ще бъдат запознати с напредъка по проекта на БСК, както и с резултатите от проведеното тестване на секторния компетентностен модел и компетентностните профили на ключови длъжности в избрани пилотни предприятия от металургичната индустрия.

СКС „Металургия” беше създаден в рамките на проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, осъществяван от БСК по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Чрез своята дейност СКС „Металургия” осъществява постоянна връзка и координация с отговорните държавни институции, браншовите синдикални структури и избраните пилотни предприятия, и подпомага изпълнението на задачите по проекта на БСК за постигане на неговите цели – да се създаде работещ секторен компетентностен модел, компетентностни профили и системи за оценяване на работната сила.

Качеството на работната сила, професионалната ориентация, квалификацията, обучението и оценката на трудовото представяне в металургичните предприятия са важни фактори за успехите и развитието на сектора. Затова ангажиментите, подходът към проекта на БСК и неговото изпълнение се приемат като приоритетни за дейността на БАМИ и периодично се разглеждат от нейния Управителен съвет.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БАМИ ще отбележи 1 година от създаването на СКС „Металургия” и 20 години от учредяването на Асоциацията