На 22 февруари 2013 г. от 9:30 ч. ще се проведе семинар:  „Прилагане изискванията на Наредба 7 от 2003 за норми за допустими емисии на ЛОС от някои инсталации и свързаните с прилагането на наредбата изисквания за управление на препаратите, съдържащи ЛОС.”

На семинара ще бъдат представени:

  • Изискванията във връзка с Наредба 7 от 2003 за норми за допустими емисии на ЛОС от някои инсталации;
  • Изискванията за разработване на план за управление на органични разтворители и доказване на съответствие;
  • Изискванията във връзка с наредбите за управление на химикалите - Наредба за реда и начина на класифициране,опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (приета с ПМС № 182 от 20.08.2010 г) и Наредба за реда и  начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г);

Темите ще бъдат представени от водещи експерти на МОСВ и БСК.

Регистрация до 20.02.2013 г.

За регистрация попълнете заявката и изпратете на адрес ios@bia-bg.com.

Допълнително ще бъде изпратена подробна програма, като се предвижда време за допълнителни въпроси от участниците.

Такса за участие: – 140 лв. с включен  ДДС

IBAN BG30 CBUN9195 1000008461

BIC CBUNBGSF –  Юнионбанк, клон Алабин.

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 21.02.2013 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Прилагане изискванията на Наредба 7 от 2003 за норми за допустими емисии на ЛОС от някои инсталации и изискванията за управление на химикалите