Изпрати съобщение

Илиана Павлова работи в Център „Чиста индустрия” при БСК от 1996 година.

Има висше икономическо образование, както и многобройни обучения по системи за управление по околна среда, качество и безопасност и здраве при работа, нормативни актове по околната среда и др.

Илиана Павлова има опит в областта на прилагането на системи за управление по околна среда и качество в предприятия от различни сектори на промишлеността, разработване и внедряване на процедури за следене на промените в законодателството по околна среда и постигане на съответствие, както и разработване на доклади за изпълнение на изискванията.

Участва в работата на Технически съвет в неелектрическата област и в Технически комитет 15 "Околна среда" към Български институт за стандартизация.

Владе английски език.