16.11.2014

Българската стопанска камара ще подпомогне пет иновативни фирми със следния пакет услуги:

(1) Анализ на състоянието на фирмата с помощта на IMP3roove[*], в това число, но не само:

a. Външна среда

b. Ръководство и стратегии

c. Организация и условия за успех

d. Иновационни процеси

e. Резултати и инструменти за подобряването им

(2) Изготвяне на план за действие за подобряване на констатираното в анализа по т. (1) състояние:

a. Какво да направи фирмата – вътрешни промени, изграждане на капацитет, комуникационни канали и подобни?

b. Какво да направи БСК?

c. За какво да се потърсят външни консултанти?

(3) Реализиране на плана с активното участие на фирменото ръководство.

Очаква се след предоставяне на пакета услуги да има измерим резултат, например: насочване към източник за финансиране на иновативен проект, кандидатстване с проектно предложение по европейски рамкови програми или национални оперативни програми, подпомагане интернационализацията на дейността, изготвяне на бизнес план за реализация на конкретни цели, насочване към потенциален чуждестранен партньор, увеличени продажби и работни места или други измерим резултат.

Избраните фирми не дължат възнаграждение на БСК за този пакет услуги. Не се дължи такса и за анализа с IMP3roove. Тези дейности се заплащат по програма „Хоризонт 2020“, Инструмент на МСП. При необходимост, фирмата покрива командировъчните разходи на експерта от БСК и разходите за външни консултанти. За сметка на фирмата са разходите за изпълнение на предвидените в плана нейни дейности. Проект на договор вижте в приложения по-долу файл.

Насърчават се заинтересованите фирма да изпратят до 16.11.2014 г.:

  • Заявление за интерес към включване в услугата, подписано от главен оперативен ръководител. Моля посочете ЕИК на фирмата и лице за последваща комуникация;
  • Кратка презентация на фирмата и на иновативните продукти на английски език.

 

Ще отговорим на всеки заявен интерес.

Одобрените фирми ще бъдат посетени, за да се проведе среща с главен оперативен ръководител и отговорник по проекта от тяхна страна.


[*] IMP3roove е специализиран инструмент за оценка на иновативния капацитет на фирми, разработен от AT Kerney и Европейската комисия, собственост на IMP3roove Academy

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БСК предлага съдействие на иновативни фирми