Българска стопанска камара организира еднодневен семинар за прилагане изисквания на Наредба №7 за допустимите емисии на летливи съединения след употреба на разтворители в производството

Семинарът ще се проведе на 13.03.2015 г. от 9:00 часа в БСК, залата на I етаж, ул. Алабин 16-20, София.

На обучението ще бъдат представени:

  • Наредба №7 от 21.10.2003 г.( изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г.) за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации;
  • Задълженията на операторите във връзка с прилагането на Наредбата;
  • Подготовка на планове за управление на разтворители. Методи за оценка и измерване. Практически подходи, особености, проблеми и досегашен опит. Оценка на съответствието с нормите за допустими емисии;
  • Съдействие при подготовка на ПУР, измервания на концентрации и масов поток на емитирани ЛОС. Определяне на НДНТ и постигане на съответствие с емисионните ограничения;

Лектори ще бъдат Елена Якимова експерт МОСВ и Илияна Павлова експерт БСК

Регистрация и заплащане на таксата за участие (150 лв. с включенo  ДДС) до 11.03.2015 г.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Прилагане изисквания на Наредба №7 за допустимите емисии на летливи съединения след употреба на разтворители в производството