Българска стопанска камара организира еднодневен семинар по прилагането на изискванията на регламентите REACH и CLP, които влизат в сила през 2015 г.

Обучението ще се проведе на 20 май 2015 г. от 9:30  часа в БСК, залата на I етаж, ул. Алабин 16-20, София.

На обучението ще бъдат представени:

  • CLP класификация и етикетиране на химични смеси - нови критерии и крайни срокове;
  • Промени в нормативните изисквания за информационните листове за безопасност (eSDS);
  • Промени в Закона за опазване на околната среда във връзка с транспониране на Директива 2012/18/ЕС (Севезо III);

Лектори ще бъдат представители на МОСВ.

Регистрация и заплащане на таксата за участие (180 лв. с включенo ДДС) до 18.05.2015 г.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар по прилагането на изискванията на регламентите  REACH и CLP, които влизат в сила през 2015 г.