Българска стопанска камара организира еднодневен семинар на тема  "ISO 14001:2015 - Системи за управление по околна среда – нови изисквания и различия спрямо БДС ЕN ISO 14001:2004".

Обучението ще се проведе на 11 ноември 2015 г. от 9:00 часа в БСК, залата на I етаж, ул. Алабин 16-20, София.

На обучението ще бъдат представени:

  • Основни характеристики на ISO 14001:2015.
  • Област на приложение и позоваване, термини и определения;
  •  Контекст на организацията – разбиране на контекста, потребностите и очакванията на заинтересованите страни, обхват СУОС. Изисквания на СУОС. Планиране;
  • Водеща роля на ръководството – ангажираност, политика по околна среда, организационни роли и отговорности;
  • Планиране – Управление на риска и възможности, цели;
  • Подкрепа – ресурси, компетенции, осведоменост, комуникации, документиране;
  • Оценка на резултатността – мониторинг, вътрешен одит, несъответстия и коригиращи действия и трайно подобрение;
  • Подходи при изграждане, прилагане, одит и сертификация на СУОС. Съвместимост и интеграция с изискванията на други СУ;

 

Лектори ще бъдат експерти от Българска стопанска камара.

Участниците в семинара ще получат на хартиен носител материалите и след завършване на обучението ще получат сертификат за придобити знания.

Регистрация  и заплащане на таксата за участие до 10 ноември 2015 г. (вж. подробвости в ЗАЯВКА).

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар