Индустриална стопанска асоциация – Стопанска камара Габрово съвместно с Българска стопанска камара организират еднодневен семинар във връзка с Актуализираните ръководства по прилагане на Наредба № 7 за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации- съдържание и специфични изисквания по сектори. Разработване на ПУР.

Обучението ще се проведе на 8 април 2016 г., от 10:30 ч., в залата на Стопанска камара - гр. Габрово, ул. “Пенчо Постомпиров” 37.

На обучението ще бъдат представени:

 

  • Актуализирани ръководства по прилагане на Наредба №7 от 21.10.2003 г.( изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 март 2013 г.) за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации;
  • Ръководствата по сектори и специфични задължение на операторите във връзка с прилагането на Наредбата;
  •       Подготовка на планове за управление на разтворители. Методи за оценка и измерване. ръководство №16. Практически подходи, особености, проблеми и досегашен опит. Оценка на съответствието с нормите за допустими емисии;
  • Съдействие при подготовка на ПУР, измервания на концентрации и масов поток на емитирани ЛОС. Определяне на НДНТ и постигане на съответствие с емисионните ограничения;

Лектори ще бъдат експерти от БСК, разработили ръководствата ще присъстват и експерти от РИОС Плевен и РИОС Велико Търново.

Участниците в семинара ще получат на хартиен носител материалите и след завършване на обучението ще получат сертификат за придобити знания.

Регистрация и заплащане на таксата за участие до 06.04.2016 г. (Вижте документите към публикацията).

 

За допълнителна информация:

Пламен Ацаров

тел.: 066/804 813

ios@bia-bg.com

iskamara_gabrovo@abv.bg

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обучение: Актуализирани ръководства по прилагане на Наредба №7 - 8 април 2016 г., Габрово 2016 г.