ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЛУЖБИТЕ ПО ТЪРГОВСКО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ КЪМ ЗАДГРАНИЧНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧУЖБИНА

 

1. Съгласно Заповед № РД-16-219/15.03.2016 г. на министъра на икономиката се обявява процедура за подбор за набиране на кандидати за Службите по търговско икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България в чужбина, както следва:

№ по ред

Държава

Град

Щатни бройки

1.

Гърция

Атина

1 щ. бр.

2.

Полша

Варшава

1 щ. бр.

3.

Румъния

Букурещ

1 щ. бр.

4.

Чехия

Прага

1 щ. бр.

5.

Италия

Милано

1 щ. бр.

6.

Швеция

Стокхолм

1 щ. бр.

7.

Грузия

Тбилиси

1 щ. бр.

8.

Катар

Доха

1 щ. бр.

9.

Мексико

Мексико сити

1 щ. бр.

10.

Израел

Тел Авив

1 щ. бр.

11.

Йордания

Аман

1 щ.бр.

12.

САЩ

Чикаго

1 щ.бр.

2. Общите и специфични изисквания към кандидатстващите за дългосрочно командировани служители са както следва:

 

2.1. Образователна степен – висше – магистър, придобито в областта на социалните, стопанските, правните, техническите науки и науките свързани със сигурността и отбраната, съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления;

2.2. Отлично владеене писмено и говоримо на официалния език или общоприетия на страната за която си кандидатства:

по ред

Държава

Официален език

 

1.

Гърция

гръцки

2.

Полша

полски

3.

Румъния

румънски

4.

Чехия

чешки

5.

Италия

италиански

6.

Швеция

шведски или английски

7.

Грузия

руски

8.

Катар

арабски

9.

Мексико

испански

10.

Израел

иврит или английски

11.

Йордания

арабски

12.

САЩ

английски

 

2.3. Минимален трудов или служебен стаж от 6 години;

2.4. Опит в областта на външноикономическите отношения – минимум 4 години;

2.5. Познания относно икономическото развитие на страната, за която се кандидатства, развитието на външноикономическите отношения на тази страна, както и на двустранните отношения на Република България с нея;

2.6. Познания върху нормативната уредба и международни задължения на Република България, свързани със спецификата на работата в СТИВ, вкл. режим на инвестиции и инвестиционно дейност, търговска политика, митническа политика;

2.7. Познания относно политиката на ЕС към страната, за която се кандидатства и съответната договорно-правна база на ЕС с тази страна;

2.8. Познания относно функциите и дейността на Министерство на икономиката, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Българската агенция за инвестиции, осъществяващи дейности в областта на международното икономическо сътрудничество;

2.9. Добра компютърна грамотност /MS Office, Power Point/;

2.10. Комуникативни умения и способност, знания и умения да планира и организира работата си.

2.11. Необходимо е кандидатите да имат българско гражданство и да нямат друго гражданство освен на държава –членка на Европейски съюз.

3. Условията за кандидатстване, сроковете за подаване заявления и необходимите документи са следните:

3.1. Необходими документи:

3.2. Срок, място и условия за подаване на заявленията: до 15-тия работен ден, от публикуване на настоящата обява в деловодството на Министерство на икономиката в сградата на ул. “Славянска” № 8, от 9,30 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,30 ч.

Кандидатите подават заявление за участие в подбора, ведно с необходимите документи доказващи общите и специфични изисквания. Кандидатите подават отделно заявление, ведно с необходимите документи доказващи общите и специфични изисквания, за всяка отделна позиция, ако се кандидатства за повече от една държава.

3.3. В обявените процедури не могат да кандидатстват служители на Министерството на икономиката, които вече са получили удължаване на срока на първоначалната си командировка чрез участие в подбор по реда на Вътрешните правила на процедурите за дългосрочно командироване на служители в задграничните представителства и мониторинг на дейността им или имат по-малко от 2 години реално отработено време в министерство на икономиката от предходен задграничен мандат.

4. До участие в подбора се допускат кандидати, които отговарят на минималните изисквания по т.2.1 до т.2.4, включително и са представили всички от изброените по т. 3.1. документи.

5. Атестационната комисия изготвя списъци с допуснатите и недопуснати кандидати до участие в подбора, които се обявяват на Интернет страницата на Министерството на икономиката.

6. Подбора се провежда по следния начин: предварителен подбор по документи и структурирано интервю с членовете на Атестационната комисия с цел установяване наличието на изискванията по т. 2.5. до т. 2.10. от заповедта.

7. Определена е скала на оценка по която Атестационната комисия да извърши оценяването и класирането на кандидатите:

7.1. напълно отговаря на изискванията - 5;

7.2. в голяма степен отговаря на изискванията - 4;

7.3. в средна степен отговаря на изискванията - 3;

7.4. в малка степен отговаря на изискванията - 2;

7.5. не отговаря на изискванията - 1.

8. Окончателно класиране се извършва от Атестационната комисия за кандидатите, получили оценка при събеседването не по-ниска от 4.

Условия на трудовото правоотношение:

Избраният кандидат ще бъде назначен на срочно трудово правоотношение по реда и при условията на ПМС № 66 от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации и дългосрочно командирован по реда на Закона за дипломатическата служба и Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Министерство на икономиката обявява процедура за подбор за набиране на кандидати за службите по търговско икономическите въпроси