Дата: 04.08.2016

Източник: СТИВ Тбилиси

Прочетено: 3030

По предварителни данни на грузинската статистика -www.geostat.ge

Данните от грузинската статистика за първата половина на 2016 г. показват следното:

През 6-те месеца на 2016 г. общият търговски стокообмен на Грузия възлиза на 5,70 млд.щ.д. и отбелязва повишение от 20 %, в сравнение със същия период на предходната година.

Грузинският износ е 0,95 млрд.щ.д. (намаление от 12%), а вносът е 4,76 млрд.щ.д. (увеличене от 30%). Износът почти пет пъти по-нисък в парично изражение от вноса.

Търговският дефицит е 3,8 млд.щ.д., и поради понижения външнотърговски стокообмен вече е 67% от стокообмена, а измерен в щ.д. е 4 пъти повече от износа.

Вносът включва медикаменти за хепатит С, дарени от Ирландия и Канада. Ако не отчитаме стойността им (1,49 млрд.щ.д.), тогава обемът на вноса е 3,27 млрд.щ.д., с 10,6 % по-малък от първото полугодие на 2015 г.

Разпределението на грузинския стокообмен по групи държави:

През януари-юни 2016 г. външната търговия на Грузия с ЕС е 1394 млн.щ.д., намаление с 2 %, сравнено с предишната година. Износът е 226 млн.щ.д., намаление с 22 %, докато вносът е 1168 млн.щ.д., с 4 % повече. Делът на тези страни във външната търговия на Грузия е 24%, 24 % в износа и 25 % при вноса (през януари – юни 2015 г. съответно 39, 27 и 31 %). 25 % от търговския дефицит идва от държавите от ЕС (32 % януари-юни 2015 г.).

Със страните от ОНД стокообменът е 1153 млн.щ.д. – (намаление с 15% в сравнение с януари-юни 2015 г.). Износът е 294 млн.щ.д. - намален с 25%, след като през януари-юни 2015 г. вече бе намален с 45%, в сравнение с 2014 г., а вносът е 859 млн.щ.д. – 8% по-нисък). Делът на ОНД във външната търговия съставлява 20 %, 31 % за износа и 18 % за вноса (януари-юни 2015 съответно 29%, 39% и 26 %). Дефицитът е 15% от общата търговия (20 % за януари-юни 2015 г.)

Делът на водещите 10 търговски партньори в общата външна търговия на Грузия е 71 %. Първите три партньори са Канада (1300 млн.щ.д.), Турция (778 млн.щ.д.) и Русия (390 млн.щ.д.).

Водещи търговски партьори – Канада, Турция, Русия, Китай, Азербайджан, Ирландия, Германия,Украйна, Армения, Италия, САЩ, България.

България е на 12 позиция сред грузинските партньори със стокообмен от 120 млн.щ.дол. Износ за Грузия 53,5 млн.щ.д., внос от Грузия – 66,5 млн.щ.д., отрицателен баланс за България от 13 млн.щ.д. Ако изключим дарените медикаменти за хепатит С от Канада и Ирландия, България е на 10-то място между търговските партньори на Грузия.

Главни търговски партньори по експорта от Грузия са: Турция, Китай, Русия, Армения, България, Азербайджан, Узбекистан, Швейцария, САЩ, Канада.

Износът от Грузия за България е 66,5 млн.щ.дол., намаление с 33 % поради намаления внос на меден концентрат от фирмата, която го получава в България, дължащ се на проведен планов ремонт. България е единствената страна от ЕС между десетте главни партньора по износ от Грузия и заема дял от 7,0% от износа на Грузия.

Главни търговски партьори по вноса в Грузия са: Канада, Турция, Русия, Китай, Ирландия, Азербайджан, Германия, Украйна, Италия, Армения.

Главни позиции стоки при износа на Грузия за останалия свят: През януари – юни 2016 г. медните руди и концентрати – заемат първо място с 148 млн.щ.д. (увеличение от 14,0%) – 15,6% от цялостния износ. Следват автомобилите – 75 млн.щ.д. – 7,9% и феросплавите – 74 млн.щ.д. – 7,9%. Износът на автомобили е намалял отново с около 25% (за същия период от миналата година бе намалял около три пъти спрямо 2014 г.), след въвеждането на ограничения за вноса от страна на Азербайджан – автомобилите да отговарят на стандарт Евро-4), други плодове, пресни или сушени – 7,3%, медикаменти - 49 млн.щ.д. – 5,1%, вина от прясно грозде (увеличение от 16,0%) – 46 млн.щ.д., минерални или химически торове – 4,4%, води, минерални и газирани 4,3%.

Главни позиции при вноса са медикаменти – 33,9%, нефта и нефтените масла – 243 млн.щ.дол.(намаление от 20,2% - намален е вносът от България, Румъния, Азербайджан, Туркменистан и Гърция, а е увеличен с 141% вносът от Русия) – 5,1% от целия внос, автомобили (намаление с 15,3%) – 4,6% от вноса, нефтен и друг вид газ (намаление с 28,6%) – 3,3%, медни руди и концентрати – 2,4%, телефони – 1,4%, цигари – 1,0%. Ако не се отчите вносът на дарените медикаменти за хепатит С, трябва да се отбележи, че е намалял вносът на всички групи стоки, с изключение на групата медни руди и концентрати.

Грузия е имала през първо полугодине на т.г. 125 търговски партньори, с 86 от които има отрицателен баланс и с 39 положителен.

 

Йордан Тенев,

itenev@abv.bg

СТИВ Тбилиси