На 17 март 2017 г. от 9:00 до 14:00 часа в Българска стопанска камара, залата на I етаж, ще се проведе семинар за прилагане изискванията на Наредба № 7.

На обучението ще бъдат представени:

  • Изискванията Наредба №7 от 21.10.2003 г. ( изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 март 2013 г.) за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.
  • Задълженията на операторите във връзка с прилагането на Наредбата. Подготовка на ПУР - практически подходи, особености.
  • Оценка на съответствието с нормите за допустими емисии. Организационни и технологични мерки за постигане на съответствие с изискванията на Наредба № 7.
  • Определяне на НДНТ за секторите обхванати от Наредба № 7 и постигане на съответствие с емисионните ограничения.

Лектори ще бъдат експерти от МОСВ и БСК.

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 15 март 2017 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията.

За регистрация попълнете заявката и изпратете на адрес ios@bia-bg.com

Такса за участие: – 140 лв. с включенo ДДС.

ПРОГРАМА * ПОКАНА * РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар за изискванията на Наредба №7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения и разработване на ПУР