Подготовка и провеждане на вътрешни одити на системи за управление в съответствие с ISO 19011:2018

 

Дата и място: 21.03.2019 г., 9:30-16:00 часа, БСК, залата на I етаж, ул. Алабин 16-20, София.

Цел: Запознаване с принципите на одита, изискванията за компетентност на одитора, програмата за одити, провеждането на одит и изграждане на умения в участниците за управлението и провеждането на одити на система за управление.

Участници: Висши ръководители, упълномощени представители на ръководството, мениджъри, служители на организация ангажирана със създаването, внедряването и развитието на системи за управление.

На всеки участник ще бъде предоставен комплект материали (диск). Завършилите курса получават сертификат.

Регистрация и заплащане на таксата за участие:

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 20.03.2019 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията.

За регистрация попълнете заявката (под снимката) и изпратете на адрес ios@bia-bg.com

Такса за участие: – 170 лв. с включено ДДС

IBAN BG61STSA93000021609234

BIC STSABGSF – Банка ДСК ЕАД.

Българска Стопанска Камара, Център Чиста Индустрия

Тел: 02 9320921; ios@bia-bg.com

Програма:

9:00 – 09:30  - Регистрация

09:30-10:30 - Въведение, термини и определения

10:30 – 11:00 - Принципи на одитиране

11:00 – 11:15 - Кафе пауза

11:15 – 12:30 - Управление на програмата за одити - цели на програмата, съставяне на програмата за одит - определяне на целите, рисковете и възможностите, свързани с програмата за одит, обхвата и ресурсите, роли, отговорности и компетентност на лицето, което управлява програмата за одити, изпълнение и подобряване на програмата.

12:30 – 13:00 - Обяд

13:00 – 14:00 - Цели, обхват и критерии на одита. Извършване на одит - дейности по подготовка за одит, преглед на документираната информация, планиране на одита, събиране и проверяване на информацията, констатации от одит, заключения от одит, подготовка и разпространяване на доклада от одит.

14:00 – 15:00 - Компетентност и оценяване на одиторите – лични качества, знания и умения, компетентност на одитор и на ръководител на екип за одит, критерии за оценяване на одитори.

15:00 – 15:45 - Практически упражнения и тест

15:45 - Заключение

 

Лектор: н.с. I ст. инж. Митко Мирчев

Еmail: mirtchev@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/mitko-mirtchev-a8a5348/

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар