___________________

Българската стопанска камара организира двудневен семинар

„Вътрешен одит на Система за управление на здраве и безопасност при работа 
(ISO 45001:2018, ISO 19011:2018)",

на 9 и 10 октомври 2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, 
в конферентната зала на БСК (София 1000, ул. Алабин 16-20, ет.1).

___________________

Целта на обучението е запознаване на специалистите с:

 • изискванията на новия стандарт ISO 45001:2018, подходите за тяхното приложение и практическите стъпки за разработване и внедряване на успешно работеща система за управление на здраве и безопасност при работа.
 • принципите на одита, програмата за вътрешни одити, провеждането на вътрешен одит, изискванията за компетентност на одитора и изграждане на умения в участниците за управлението и провеждането на вътрешен одит на системи за управление.

Семинарът е подходящ за: Висши ръководители, представители на ръководството по здраве и безопасност при работа, мениджъри и служители на организации, ангажирани със създаване, внедряване, одит и развитие на системи за управление, председатели на комитети, длъжностни лица по здраве и безопасност при работа.

Курсът е модулен:

 • Модул 1 (09.10.2018 г.) - „ISO 45001:2018 нов стандарт за здраве и безопасност при работа”
 • Модул 2 (10.10.2018 г.) - Вътрешен одит на система за управление на здравето и безопасността при работа (ISO 45001:2018, ISO 19011:2018)

Всеки участник избира модулите, в които да участва.

Участниците в курса ще получат материали по темата и сертификат за завършен курс.

Лектор ще бъде н.с. I ст. инж. Митко Мирчев,
Еmail: mirtchev@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/mitko-mirtchev-a8a5348/

Таксата за участие за един модул е 180 лв. с включен ДДС,
а за целия курс е 320 лв. с включен ДДС, внесена по сметка: 

IBAN BG61STSA93000021609234
BIC STSABGSF – Банка ДСК ЕАД
Българска стопанска камара, Център "Чиста индустрия"

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 08.10.2018 г., 
след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията.

За регистрация попълнете заявката и изпратете на адрес ios@bia-bg.com

При обучението ще получите отговор на въпросите:

 • Защо е променена структурата на стандарта?
 • Какви са основните разлики между сега действащия стандарт и новата му версия?
 • Има ли промяна в изискванията за документацията?
 • Какво означава „мислене, основано на риска”?
 • Как ще изглежда документацията на вашата система за управление в съответствие с новите изисквания?
 • Как да планираме и въведем новите изисквания?
 • Какви обучения да планираме за персонала?
 • Как да изградите Интегрирана система за управление във вашата фирма?

Допълнителна информация:

ISO публикува новата версия на стандарта ISO 19011:2018, като ISO 19011:2011 беше изтеглен от употреба. Всички одитори следва да бъдат запознати с новата версия и да я прилагат на практика в своята дейност.

Новият стандарт за здраве и безопасност при работа ISO 45001 заменя BS OHSAS 18000 и има за цел:

 • Да отчете промените в практиката на управление на здравето и безопасността при работа, на технологиите във все по-сложната и динамична работна среда.
 • Прилагане на "High Level" структура (унифициране на структурите, текстовите модули и термините), за да се гарантира по-добра структурна съвместимост с други стандарти за системи за управление.
 • По-голяма практичност и прилагане на общ подход, валидни за организации от всякакъв вид и големина, независимо от бранша и сектора, в който те осъществяват дейността си.
 • Опростяване на определенията, за да се осигури общо разбиране и еднозначно тълкуване на изискванията.
 • Опростяване на внедряването в организациите и оценяването на съответствието.
 • Разбиране на „духа” / философията на стандарта, които опитът ни е научил, че са изключително важни за успешното внедряване, функциониране и подобряване на система за управление по даден международен стандарт.
 • Установяване на стабилна рамка на изискванията за следващите 10 години.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Двудневен семинар „Вътрешен одит на Система за управление на здраве и безопасност при работа (ISO 45001:2018, ISO 19011:2018)