ПОКАНА 

за участие в обучение по проект BG16RFOP002-2.005-0001-C02 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”

 

на 28-29 март 2019 г. и на 4-5 април 2019 г. в гр. София,

на 9-10 април 2019 г. в гр. Пловдив, на 16-17 април 2019 г. в гр. Бургас, на 18-19 април 2019 г. в гр. Варна, на 22-23 април 2019 г. в с. Арбанаси и на 24-25 април 2019 г. в гр. Вършец

 

ще се проведат двудневни обучения за представителите на помирителните комисии и подкрепящите ги експерти.

Обучението е насочено към подобряване на разбирането за правната рамка на националната и европейска нормативна база за АРС и ОРС. Включени са и практически казуси, които ще дадат отговор на често срещани въпроси в практиката.

 

За да се включите в планираните обучения,

можете да заявите вашето участие на

тел.: 02 944 51 09, факс: 02 944 51 18

или на e-поща: trainings@dicon-bg.com

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по проект BG16RFOP002-2.005-0001-C02 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дикон Груп ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

www.eufunds.bg

ПРОГРАМА I РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обучение