Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България, с решение на заседанието си от 05.02.2019 г. на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква

Общо годишно отчетно събрание на 09.04.2019 г. (вторник), от 10:00 ч.,

в конферентна зала „Света София" в хотел „Света София", ул. „Пиротска" №18, София, при следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза за 2018 г.
  2. Доклад на Контролния съвет за 2018 г.
  3. Приемане на проект за дейността и бюджета за 2019 г.
  4. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе след един час, при същия дневен ред и на същото място с присъстващите.

Повече информация: www.bpu-bg.org

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Общо събрание на Съюза на птицевъдите в България