КЦМ 2000 АД обявява конкурс за седем стипендии по 400 лв. месечно за всяка от тях, за академичната учебна година 2020 /2021

Кой може да кандидатства?

Ако сте студент редовна форма на обучение, за придобиване на висша образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ и: 

  • сте положили успешно всички изпити от предходните години, с успех не по-нисък от мн. добър 4.50;
  • нямате навършени 25 години;
  • сте български гражданин. 

Как да кандидатствате?

С есе на тема „Ролята на цветните метали за съхранението на енергия“ или „Индустрия 4.0. и производството на цветни метали“, с максимален обем от 3 стандартни машинописни страници (1800 знака). 

Какви други документи следва да представите?

  • Формуляр за кандидатстване по образец, който можете да изтеглите ОТТУК
  • Академична справка, съдържаща информация за средния успех от курса на обучението до момента на кандидатстване (за студентите от чуждестранни ВУЗ – преведени и легализирани документи, които удостоверяват условията за кандидатстването).
  • Препоръки от предишни работодатели или информация за участие в български и/или международни проекти, програми и стажове (ако има такива). 

Мотивационното есе и съпътстващите документи се подават на имейл stipendia.kcm@kcm.bg, до 15.06.2020 г. 

Забележка: За студентите, които са получавали Стипендия КЦМ в предходни години, размерът на стипендията е 200 лв. на месец. 

На събеседване ще бъдат поканени само кандидатите, одобрени след предварителен подбор по документи и оценка на есето. Документите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, според изискванията на ЗЗЛД.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

КЦМ 2000 АД обявява конкурс за стипендии за академичната 2020/2021 г.